Blue Transition

In verschillende pilots spelen we met derden in op het veranderende klimaat. We kijken naar droogte, wateroverlast en waterkwaliteit.

Planning: 1 maart 2023 tot 1 maart 2026

Blue Transition heeft als doel om een strategie voor de korte en lange termijn te bepalen met maatregelen die derden nemen om in te kunnen spelen op het veranderende klimaat. Het gaat zowel om droogte, wateroverlast en invloed op de waterkwaliteit waarbij naar het watersysteem én naar de bodem wordt gekeken.

Pilot Drentsche Aa

In deze pilot (NL1) borduren we voort op het project Perceelsemissie in he UPDA en het interreg project Topsoil. We werken in twee deelprojecten, te weten “water in de bouwvoor” en “hydrologisch onderzoek Anloerdiepje”. Beide projecten leiden tot een goed afwegingskader voor het stimuleren van maatregelen die vanuit de landbouw en de terreinbeherende organisatie genomen kunnen worden die bijdragen aan een klimaat robuust watersysteem, duurzaam grondgebruik en robuuste natuur. Zowel voor de korte als de lange termijn. Hierbij wordt een groslijst van maatregelen opgeleverd die een integrale oplossing bieden en effectief zijn, dus zowel voor waterkwaliteit als waterkwantiteit.

Pilot Veenkoloniën

klimaatrobuust verder

In deze pilot (NL3) werken we aan een water- en bodemkansenkaart en testen we in veldproeven de effectiviteit van maatregelen. Uiteindelijk werken we toe naar een goed afwegingskader voor het stimuleren van maatregelen die vanuit de landbouw genomen kunnen worden die bijdragen aan een klimaat robuust watersysteem en duurzaam grondgebruik. Zowel voor de korte als de lange termijn. Hierbij wordt naar maatregelen gezocht die een integrale oplossing bieden, dus zowel voor waterkwaliteit als waterkwantiteit.

Klik hier voor meer informatie over Blue Transition.