Plannen voor De Branden officieel ter inzage

15 december 2021

Het ontwerp-projectplan De Branden en het peilbesluit De Branden liggen officieel ter inzage. Na een periode van onderzoek, het maken van ontwerp en het voeren van gesprekken met betrokken partijen, grondeigenaren en omwonenden ligt er nu een ontwerp-projectplan voor De Branden. U kunt hierop reageren.

Om de waterkwaliteit te verbeteren

De Branden is onderdeel van het Hunzedal. Om de waterkwaliteit te verbeteren moeten we de Hunze aanpassen. We laten de beek weer kronkelen, maken overstromingsvlakten en zorgen ervoor dat vissen zich vrij kunnen bewegen. Door meer ruimte te maken voor water, kunnen we water langer vasthouden. Ook in perioden van langdurige neerslag.

Ook voor natuur en recreatie

In het inrichtingsplan De Branden is naast de aanpassing van de waterbeheersing ook de inrichting van het gebied voor natuur en recreatie uitgewerkt. Omdat dit plan invloed heeft op de huidige streefpeilen van het water in het plangebied ligt er een peilbesluit om de nieuwe waterpeilen vast te stellen. De aanpassingen in dit gebied mogen geen negatieve effecten hebben op de omgeving.

Plannen inzien

Het ontwerp projectplan ligt nog tot en met 3 januari 2022 ter inzage. Gelijktijdig ligt ook het peilbesluit ter inzage. U kunt de stukken inzien via het waterschapsblad. Hier kunt u het projectplan vinden door te zoeken op De Branden.

U kunt reageren

U kunt op de plannen reageren door een schriftelijke of mondelinge zienswijze in te indienen. U kunt deze richten aan Emiel Galetzka via Postbus 195, 9640 AD Veendam of waterschap@hunzeenaas.nl. Het bestuur kan besluiten het projectplan aan te passen naar aanleiding van de ingekomen zienswijzen.

Meer informatie over project De Branden