Onderzoek beschikbaarstelling maaipaden voor GLB

6 juni 2023

Ons dagelijks bestuur heeft besloten te onderzoeken of onze maaipaden en watergangen in 2024 ingezet kunnen worden als landschapselementen voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Dit volgend op verschillende landelijke ontwikkelingen en verzoeken hiertoe.

Het GLB heeft voor agrariërs als eis 4% niet-productieve landbouwgrond aan te houden voor deelname aan de zogenoemde ‘eco-regelingen’. Met de eis en met de eco-regelingen worden doelen nagestreefd op het gebied van biodiversiteit, bodem en lucht, klimaat, landschap en water en wordt toekomstgericht boeren beloond. De eis kan, onder verschillende voorwaarden, ingevuld worden met (aangrenzende) landschapselementen. Het huidige beleid van waterschap Hunze en Aa’s is dat we onze maaipaden en watergangen niet beschikbaar stellen als landschapselement voor het GLB. Dit beleid blijft van kracht in 2023.

Nader onderzoek nodig

De waterschappen Scheldestromen en Noorderzijlvest hebben besloten maaipaden / watergangen die in bezit zijn van het waterschap beschikbaar te stellen als landschapselement voor het GLB voor bezitters van naastgelegen gronden. Verder bericht LTO dat watergangen en maaipaden die in bezit zijn van het waterschap door agrarische ondernemers opgegeven mogen worden voor het GLB, indien dit grenst aan het betreffende landbouwperceel (binnen vijf meter) en indien hiervoor toestemming is van de eigenaar. Met als aanleiding deze ontwikkelingen en de vragen en verzoeken die we hebben ontvangen, heeft ons dagelijks bestuur opnieuw gekeken naar ons beleid. Met als conclusie dat er op dit moment nog te veel onduidelijkheden zijn over regels en afspraken, waaronder het vraagstuk van ongeoorloofde staatssteun.

Aanpassing van ons beleid in 2023 gaat naar het oordeel van het dagelijks bestuur gepaard met te grote financiële en juridische risico’s. Om die reden is besloten dat ons waterschap de komende maanden de mogelijkheden verkent om watergangen en maaipaden met ingang van 2024 ter beschikking te stellen als landschapselement voor het GLB. Met als onderliggende randvoorwaarden dat we volledige zeggenschap behouden over het beheer en onderhoud en geen individuele gebruikersovereenkomsten hoeven af te sluiten.