Hunze en Aa’s stelt geen watergangen beschikbaar voor eco-regelingen

31 maart 2023

Van verschillende kanten krijgen we vragen of we onze watergangen aan willen dragen voor eco-regelingen die onderdeel zijn van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Aanleiding voor de vragen is het besluit dat het Zeeuwse waterschap Scheldestromen heeft genomen om sloten beschikbaar te stellen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Dit betekent dat agrariërs door extra maatregelen te nemen langs sloten, op het gebied van water, landschap, klimaat, bodem, lucht en biodiversiteit, mogelijk een hogere GLB-vergoeding kunnen krijgen in het kader van eco-regelingen. De specifieke situatie binnen waterschap Scheldestromen is echter anders bij Hunze en Aa’s. Bij Scheldestromen zijn alle sloten in eigendom en onderhoud bij het waterschap. Bij Hunze en Aa’s zijn alléén de hoofdwatergangen in eigendom, beheer en onderhoud van het waterschap.

Voor ons is het nodig de hoofdwatergangen en onderhoudspaden zelf in bezit te hebben en te gebruiken. Dit met het oog op een goede uitvoering van onze beheer- en onderhoudstaken. Het beschikbaar stellen via gebruikers- en beheerovereenkomsten is daarom bij ons niet aan de orde. Dit zou in strijd zijn met ons eigen onderhoudsbeheerplan.

Daarnaast is het voor ons de vraag of het beschikbaar stellen van overheidsbezittingen voor GLB-doeleinden aan een particulier, niet strijdig is met de geest van het GLB.

Bovenstaande argumenten zijn voor ons reden onze watergangen niet beschikbaar te stellen voor het GLB.