In beroep tegen zoutwinning Nedmag

8 juni 2021

Ons dagelijks bestuur heeft besloten beroep in te stellen tegen het instemmingsbesluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) voor het winningsplan van zoutwinbedrijf Nedmag. Door de zoutwinning hebben we als waterschap te maken met forse kosten. We willen goede afspraken maken over de vergoeding hiervan door Nedmag, ook voor de periode nadat Nedmag geen zout meer wint. We vinden dat het instemmingsbesluit hierin moet voorzien en dit is nu niet het geval. Daarnaast stellen we beroep in omdat we vinden dat het besluit van de Minister onvoldoende zorgvuldig tot stand is gekomen.

Teleurgesteld in Nedmag

In ons besluit om beroep in te stellen speelt nadrukkelijk mee dat we teleurgesteld zijn in de opstelling van Nedmag over compensatie van de kosten die we als waterschap moeten maken vanwege de zoutwinning. Dagelijks bestuurslid Fien Heeringa: “We zijn in gesprek geweest met Nedmag om nieuwe afspraken te maken over compensatie. Het gaat daarbij om veel geld. Helaas hebben we moeten besluiten dat verder praten geen zin heeft. Wat Nedmag biedt en wat wij vragen, ligt mijlenver uit elkaar. We vinden dat Nedmag kosten afwentelt op de samenleving, namelijk op de waterschapsbelastingbetalende inwoners en bedrijven in ons beheergebied. Kosten die het rechtstreekse gevolg zijn van hun commerciële activiteiten. Dit vinden we onacceptabel en hier strijden we tegen.”

Zoutwinning, bodemdaling en kosten voor waterbeheer

Uitvoering van het nieuwe winningsplan betekent dat de bodem in een vrij groot gebied rondom Veendam verder zal dalen, tot maximaal 95 centimeter. Dit brengt forse kosten met zich mee voor ons waterschap. Zo moeten we bijvoorbeeld stuwen en gemalen aanleggen en kades verhogen om het waterbeheer aan te passen aan de dalende bodem. Dit vraagt investeringen. Daarnaast hebben we te maken met blijvende kosten: voor beheer, onderhoud en het energieverbruik van deze infrastructuur en op termijn vervangingsinvesteringen. Deze kosten lopen door, ook lang nadat Nedmag haar zoutwinnende activiteiten heeft gestaakt. We vinden dat Nedmag de ogen hiervoor te veel sluit.

In het ontwerp-instemmingbesluit van vorig jaar verbond de Minister een financiële waarborg aan zijn instemming met het nieuwe winningsplan van Nedmag. In het instemmingsbesluit dat hij nu heeft genomen, is deze financiële waarborg echter vervallen. De Minister benoemt weliswaar dat Nedmag aansprakelijk is voor alle schade die het gevolg is van zoutwinning, maar geeft aan dat hij om juridische redenen geen financiële waarborg aan zijn instemming kan verbinden. Wij houden er een andere juridische lezing op na. Met ons beroep vragen we hierover een gerechtelijk oordeel.

Onzorgvuldig besluit

Daarnaast stellen we beroep in omdat we vinden dat het besluit van de Minister niet zorgvuldig tot stand is gekomen. Dit omdat natuur, milieu, duurzaamheid en waterveiligheid onvoldoende zijn meegewogen. Door de dalende bodem dalen kades en zijn meer stuwen en gemalen nodig om het waterbeheer te regelen. Dit maakt onze zorg voor voldoende water complexer en brengt meer risico’s op wateroverlast met zich mee. Daarnaast worden leefgebieden voor met name vissen ingeperkt door de aanleg van de benodigde stuwen en gemalen. We vinden dat nader onderzoek naar deze effecten nodig is, wil de Minister een zorgvuldig besluit kunnen nemen. Met ons beroep vragen we een gerechtelijk oordeel over de zorgvuldigheid van het instemmingsbesluit.

Vorig jaar zomer hebben we een zienswijze ingediend op het ontwerp-instemmingsbesluit. Zie ook ons bericht hierover.