Groningen en Noord-Drenthe aan de slag om gevolgen klimaatverandering te beperken

9 maart 2022

Overheidsorganisaties, waterschappen en waterbedrijven in de provincie Groningen en Noord-Drenthe, 20 in totaal (waaronder waterschap Hunze en Aa’s) stemmen in met de Regionale Klimaatadaptatie Strategie. Dit is een gezamenlijke aanpak om de regio voor 2050 klimaat- en waterbestendig in te richten en daarmee voorbereid te zijn op de gevolgen van klimaatverandering. Met verschillende uitgangspunten voor de betrokken organisaties wordt gebiedsgericht en gezamenlijk ingezet op het werken mét klimaatverandering. 

Henk Kosters, wethouder Noordenveld en vicevoorzitter van de stuurgroep Klimaatadaptatie: ”Om onze regio klimaatbestendig te krijgen, moeten we samen in de versnelling. De kracht van deze strategie zit in de gebiedsgerichte benadering, waarbij water en bodem leidend zijn voor de ruimtelijke inrichting. We zetten bovendien zoveel mogelijk in op de verbinding met andere maatschappelijke opgaven, zoals zorg, bouwen en wonen.” 

Samenwerking centraal

In de Regionale Klimaatadaptatie Strategie staan opgaven benoemd die betrekking hebben op de inrichting van gebieden, maar vooral op de samenwerking. Melissa van Hoorn, gedeputeerde van de provincie Groningen: “Door onze krachten te bundelen zorgen we ervoor dat onze regio in de toekomst goed is voorbereid op steeds extremer weer. De opgaven hebben we daarom omgezet in uitgangspunten voor de betrokken organisaties.” 

Deze uitgangspunten zijn gericht op het vasthouden en tijdelijk opslaan van regenwater en het bestrijden van hitte. Ook mogelijkheden om functies te combineren zijn belangrijk, bijvoorbeeld een zonneakker met een waterberging of biodiversiteit door meer groen in stedelijk gebied. Verder staan er onderwerpen in zoals onderzoek doen naar de betekenis van droogte voor stedelijk gebied, afspraken maken over klimaatbestendige nieuwbouw, kennis uitwisselen over de inrichting van bedrijventerreinen en industriegebieden en het vergroten van bewustwording van klimaatverandering onder inwoners, zoals het bewust en zuinig omgaan met water. 

Risico’s 

De betrokken organisaties hebben de risico’s en kwetsbaarheden op een rij gezet. Uit verschillende testen blijkt dat de Gronings/Noord-Drentse regio gevoelig is voor de effecten van hitte, droogte, hevige neerslag en overstromingen. Zo zien we bijvoorbeeld in stedelijk gebied en op de hogere zandgronden gevoeligheid voor hitte en droogte. Dit kan onder andere gevolgen hebben voor de gezondheid van mensen. In de laaggelegen gebieden zien we met name gevolgen op het gebied van wonen en werken bij hevige neerslag, met bijbehorend overstromingsgevaar. De risico’s en kwetsbaarheden zijn geanalyseerd en besproken, en op basis daarvan is deze strategie bepaald.

Stappen zetten

De Regionale Klimaatadaptatie Strategie is de regionale invulling van het landelijk Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (2018), dat als doel heeft Nederland klimaat- en waterbestendig in te richten. Met verschillende organisaties wordt vervolgens het gesprek gevoerd om er nadere invulling aan te geven en tot projecten te komen die leiden tot een regionale uitvoeringsagenda. In de werkregio is € 13,1 miljoen uit het landelijke fonds Impulsregeling klimaatadaptatie beschikbaar voor maatregelen.