Eerste begroting nieuw dagelijks bestuur

25 oktober 2023

Het nieuwe dagelijks bestuur van Hunze en Aa’s heeft zijn eerste begrotingsvoorstel gepresenteerd. Het algemeen bestuur van waterschap Hunze en Aa’s besluit op 15 november over de begroting 2024 en daarmee over de belastingtarieven voor volgend jaar.

In de voorgestelde begroting zijn de gevolgen van inflatie, hogere energieprijzen, gestegen rentes en stijgende personeelskosten (vanwege CAO-afspraken) terug te zien. Met de inzet van reserves (6 miljoen euro) worden tariefstijgingen in 2024 gedempt.

Forsere lastenstijging voor rioolwaterzuivering

In 2024 hebben we te maken met een forsere lastenstijging voor het zuiveringsbeheer. Dagelijks bestuurslid Jakob Bartelds (Financiën) over de lastenontwikkeling: “In het voorjaar hebben we bij de totstandkoming van het coalitieakkoord moeten constateren dat we vanwege prijsstijgingen helaas niet ontkomen aan een flink hogere zuiveringsheffing in 2024. Dit zien we nu terug in de voorgestelde begroting. In het coalitieakkoord hebben we uitgesproken dat we ons richten op de uitvoering van het waterbeheerprogramma 2022 – 2027 en lastenstijgingen willen beperken. Dit is en blijft de koers.”

Investeringen

We verwachten in 2024 circa 17 miljoen euro te investeren in verschillende projecten. Zo willen we in de loop van volgend jaar, na afronding van de planontwikkeling, starten met de herinrichting van het Amerdiep. De versterking van de rietoevers van het Zuidlaardermeer krijgt volgend jaar een vervolg. Ook in het Oldambtmeer gaan we de oevers verbeteren voor waterplanten en vissen. Langs de Hunze zullen we op verschillende plekken onze kades versterken. Ook gaan we op verschillende plekken in ons gebied baggerprojecten uitvoeren (onder andere Kieldiep, Mussel Aa kanaal en in het stedelijk gebied van Groningen, Stadskanaal en Emmen). Daarnaast staat de vervanging van een deel van de persleiding tussen Exloo en de rioolwaterzuivering in Tweede Exloërmond gepland voor 2024. Het parkeerterrein voor het waterschapshuis in Veendam krijgt volgend jaar zonnecarports.

Tariefontwikkeling

Met het belastinggeld van inwoners en ondernemers werken waterschappen aan voldoende, schoon en veilig water. Het belastinggeld wordt geïnd op basis van verschillende belastingtarieven. Daarbij is er een onderscheid tussen watersysteemheffingen en de zuiveringsheffing.

Met de watersysteemheffingen worden de kosten gefinancierd die we maken voor veilige dijken en het beheer van het water in sloten, beken, meren en kanalen. De lasten voor het watersysteembeheer stijgen met 4,1% in de voorgestelde begroting.

De zuiveringsheffing heeft betrekking op de kosten die we maken om rioolwater van huishoudens en bedrijven te zuiveren. Het tarief voor de zuiveringsheffing stijgt in de voorgestelde begroting met 9,2%. Dit is een forsere stijging dan voor het watersysteembeheer. Dit komt doordat voor het zuiveren van afvalwater en de verwerking van het zuiveringsslib veel energie nodig is. Ook zijn hierbij chemicaliën nodig. De kosten hiervoor zijn aanmerkelijk gestegen. Daarnaast bieden reserves die zijn verbonden aan onze zuiveringstaak minder ruimte om de stijging te dempen.

In onderstaande tabel staan de voorgestelde belastingtarieven voor 2024.

WatersysteemheffingenVoorstel tarief 2024Tarief 2023Verschil (in %)
Ingezetenen (per huishouden)€ 80,34€ 78,06+ 2,9%
Gebouwd binnendijks (% van de WOZ-waarde)0,03848%0,03877%– 0,7%
Gebouwd buitendijks (% van de WOZ-waarde)0,01088%0,01094%– 0,5%
Ongebouwd binnendijks (per hectare)€ 75,42€ 72,42+ 4,1%
Ongebouwd buitendijks (per hectare)€ 19,53€ 18,74+ 4,2%
Ongebouwd wegen (per hectare)€ 149,94€ 144,00+ 4,1%
Natuur (per hectare)€ 6,68€ 6,47+ 3,2%
Verontreinigingsheffing (per vervuilingseenheid – ve)€ 82,16€ 75,26+ 9,2%
Zuiveringsheffing (per vervuilingseenheid – ve)   
Zuiveringsheffing 1-persoonshuishouden (1 ve)€ 82,16€ 75,26+ 9,2%
Zuiveringsheffing meerpersoonshuishouden (3 ve)€ 246,48€ 225,78+ 9,2%


Lastenontwikkeling

Waterschapsbelastingen worden geheven op basis van verschillende heffingen. Dit maakt dat de gevolgen van aangepaste belastingtarieven voor de hoogte van de belastingaanslag verschillen. Dit is afhankelijk van de persoonlijke situatie. Om de lastenontwikkeling te laten zien, hanteren we zes ‘voorbeeldbelastingbetalers’.

RekenvoorbeeldBegroting 2024Begroting 2023Verschil (in %)
Gezin met een huurwoning€ 326,82€ 303,84+ 7,6%
Gezin met een eigen huis van € 271.000,-€ 431,24€ 407,26+ 5,9%
Gezin met 80 hectare bouwland, waarde gebouw € 544.000,-€ 6.569,65€ 6.304,28+ 4,2%
MKB-bedrijf, 10 ve, waarde gebouw € 2,7 miljoen€ 1.881,46€ 1.786,79+ 5,3%
Industrieel bedrijf, 800 ve, waarde gebouw € 13,6 miljoen€ 70.948,81€ 65.378,96+ 8,5%
Natuur, 1 hectare€ 6,68€ 6,46+ 3,2%

Ons algemeen bestuur besluit op 15 november 2023 over de voorgestelde begroting.