Dijk van Eems-Dollard klei getest in de Deltagoot

9 april 2021

In de Deltagoot van kennisinstituut Deltares wordt momenteel een dijk van lokaal gewonnen klei getest. Het gaat om het tot klei gerijpte slib uit de Eems-Dollard. In de goot is een dwarsdoorsnede van de dijk op ware grootte nagebouwd. Deze wordt onderworpen aan de omstandigheden van een superstorm. De proeven zijn onderdeel van een uitgebreid onderzoek naar de geschiktheid van deze circulaire klei als materiaal voor dijkversterking.

Geschiktheid lokaal gewonnen klei

We wonnen de klei uit de kwelder voor de kust en uit havenslib uit de Eems-Dollard. Deze lokaal gewonnen klei willen we gebruiken om de zeedijk bij Kerkhovenpolder tot de Duitse grens te versterken tot een Brede Groene Dijk. We willen een dijk aanleggen van klei – en niet van asfalt- omdat deze mooi in het unieke Natura2000 landschap past. In plaats van 100.000 vrachtwagens klei van elders te halen, gebruiken we de klei die in de vorm van grote hoeveelheden slib ‘voor de deur’ in het water zweeft. Hiermee zorgen we voor een veilige dijk en verbeteren we de ecologische kwaliteit van het Eems-Dollard estuarium.

Resultaten

Met de resultaten uit deze proef kunnen we de benodigde laagdikte van de klei op de Brede Groene Dijk berekenen. Mogelijk vergroten de resultaten ook de voorspelbaarheid en toepasbaarheid van lokaal gewonnen dijkmateriaal elders in Nederland en in het buitenland. In 2022 is het totale onderzoek afgerond. Als de proef succesvol is, dan levert dat veel voordeel op voor totale dijkversterkingsopgave van Nederland. Als een deel met lokaal gewonnen klei uit slib kan worden aangelegd, dan scheelt dat enorm in de kosten, in milieubelasting en in overlast.

Samenwerking

Wij zijn initiatiefnemer en trekker van het onderzoek. De EcoShape-partners Deltares, van Oord en Boskalis ondersteunen en voeren het onderzoek uit. Advisering vindt plaats vanuit de projectgroep Kleirijperij onder leiding van de Provincie Groningen, de projectoverstijgende verkenning Dijkverbetering met Gebiedseigen Grond (POV-DGG), en Wetterskip Fryslân levert dijkenmateriaal voor de proef. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is de belangrijkste financier en adviseert over het onderzoek.

Meer informatie over dit onderzoek