De toestand in onze wateren

Waar staan we nu, kloppen de doelen en zijn er extra maatregelen nodig?

22 maart 2021

Wij zijn verantwoordelijk voor schoon en gezond water in beken, kanalen en meren. Binnenkort gaan we ons hiervoor weer verantwoorden aan de Europese Commissie. Tegelijkertijd is dit een soort tussentijdse herijking voor onszelf. Waar staan we nu, kloppen de doelen en zijn er extra maatregelen nodig?

Hoe staan we ervoor

Nog niet al onze wateren voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Zo’n 30% van onze waterlichamen voldoet aan het biologische doel. Voor de voedingsstoffen geldt dat 87% van de waterlichamen voldoet aan het fosfaatgehalte, maar voor 25 % van de waterlichamen is er nog een te hoog stikstofgehalte. De grootste opgave ligt nog in de overschrijding van stoffen, die we in 94% van de waterlichamen aantreffen. In 75% van de waterlichamen is het ammonium gehalte te hoog. Daarnaast vinden we in sommige waterlichamen te hoge concentraties metalen en gewasbeschermingsmiddelen.

Er ligt nog een opgave

Duidelijk is dat we voor de komende periode nog een opgave hebben. Voor 2027 moeten we aan de norm voldoen. Er zijn de afgelopen jaren vele maatregelen uitgevoerd. Denk aan hermeandering van beken, de aanleg van natuurvriendelijke oevers en aanpassingen in meren. Maar ook aan samenwerking met de landbouw, als het gaat om uitspoeling van middelen. Hier gaan we de komende jaren mee door. In 2024 volgt een tussenevaluatie. Is dan duidelijk dat we de doelen niet gaan halen, dan moeten we op zoek naar alternatieven. Daarbij moeten we samen met het Rijk kijken hoe we op landelijke schaal de overschrijdingen van de stoffen kunnen aanpakken.

Factsheets ter inzage

In de factsheets staat per aangewezen waterlichaam welke doelen we hebben en wat de situatie is. Momenteel liggen deze factsheets ter inzage, gelijk met het ontwerp-waterbeheerprogramma (van 22 maart tot en met 2 mei).

Naar de KRW factsheets en achtergronddocumenten.