Ontwerp-waterbeheerprogramma 2022-2027

Van 22 maart tot en met 2 mei 2021 ligt ons ontwerp-waterbeheerprogramma 2022-2027 ter inzage, samen met de ontwerp factsheets van de Kaderrichtlijn Water. U kunt hierop reageren door een zienswijze in te dienen.

Wat staat er in het waterbeheerprogramma?

In het waterbeheerprogramma staan onze visie, doelen, opgaven en maatregelen voor de komende periode. Het geeft in hoofdlijnen weer met welke ambities wij de ontwikkelingen en opgaven op het gebied van waterveiligheid, voldoende water en schoon en ecologisch gezond water willen oppakken. We laten ook zien hoe het Deltaprogramma, de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), de Omgevingswet, de nationale en provinciale Omgevingsvisies en nationale en regionale waterprogramma’s doorwerken in ons werk. Het programma geeft daarnaast inzicht in de stand van zaken en verdere aanpak van onze opgaven en maatregelen voor de KRW en de Deltaplannen Waterveiligheid, Zoetwater en Ruimtelijke Adaptatie. Meer dan in eerdere beheerprogramma’s is er aandacht voor klimaatverandering en maatschappelijke thema’s zoals het Klimaatakkoord, duurzaamheid, recreatief medegebruik, energietransitie en biodiversiteit.

Hoe kan ik reageren?

U kunt gedurende de terinzage op het ontwerp reageren. Dit kan schriftelijk ter attentie van het dagelijks bestuur via mail (waterschap@hunzeenaas.nl) of via de post (Waterschap Hunze en Aa’s, Postbus 195, 9640 AD Veendam). Maar u kunt uw reactie ook telefonisch doorgeven. Dit kan op werkdagen tussen 08:00 en 16:30 uur door contact op te nemen met Boy de Vries via (0598) 69 3409.

Wat gebeurt er met uw reactie?

U ontvangt een ontvangstbevestiging op uw reactie. Uw reactie noemen we een zienswijze. Op basis van alle ontvangen zienswijzen stellen we een reactienota op. Hierin nemen we alle zienswijzen op en geven we aan of het leidt tot aanpassing van het definitieve waterbeheerprogramma. Mede op basis van de inspraakreacties stelt het algemeen bestuur het definitieve waterbeheerprogramma vast.

Wanneer komt de reactienota?

De terinzagelegging van het ontwerp-waterbeheerprogramma start tegelijk met de terinzagelegging van het ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 (NWP) door het Rijk. Het NWP ligt 6 maanden ter inzage. De reactienota van ons waterbeheerprogramma moet worden afgestemd op de reactienota van het NWP. Daarom kunnen we onze reactienota pas in het najaar van 2021 definitief maken en toesturen.

Naar de officiële bekendmaking van de terinzagelegging

Was deze informatie nuttig?