Ontwerp-waterbeheerprogramma 2022-2027

Van 22 maart tot en met 2 mei 2021 lag ons ontwerp-waterbeheerprogramma 2022-2027 ter inzage, samen met de ontwerp factsheets van de Kaderrichtlijn Water.

Wat staat er in het waterbeheerprogramma?

In het waterbeheerprogramma staan onze visie, doelen, opgaven en maatregelen voor de komende periode. Het geeft in hoofdlijnen weer met welke ambities wij de ontwikkelingen en opgaven op het gebied van waterveiligheid, voldoende water en schoon en ecologisch gezond water willen oppakken. We laten ook zien hoe het Deltaprogramma, de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), de Omgevingswet, de nationale en provinciale Omgevingsvisies en nationale en regionale waterprogramma’s doorwerken in ons werk. Het programma geeft daarnaast inzicht in de stand van zaken en verdere aanpak van onze opgaven en maatregelen voor de KRW en de Deltaplannen Waterveiligheid, Zoetwater en Ruimtelijke Adaptatie. Meer dan in eerdere beheerprogramma’s is er aandacht voor klimaatverandering en maatschappelijke thema’s zoals het Klimaatakkoord, duurzaamheid, recreatief medegebruik, energietransitie en biodiversiteit.

Zienswijzen

Het ontwerp lag tot 2 mei ter inzage. Belangstellenden konden hierop reageren met een zienswijze. Op basis van alle ontvangen zienswijzen stellen we een reactienota op. Hierin nemen we alle zienswijzen op en geven we aan of het leidt tot aanpassing van het definitieve waterbeheerprogramma. Mede op basis van de inspraakreacties stelt het algemeen bestuur het definitieve waterbeheerprogramma vast.

Reactienota

De terinzagelegging van het ontwerp-waterbeheerprogramma startte tegelijk met de terinzagelegging van het ontwerp Nationaal Water Programma 2022-2027 (NWP) door het Rijk. Het NWP ligt echter 6 maanden ter inzage. Omdat de reactienota van ons waterbeheerprogramma moet worden afgestemd op de reactienota van het NWP kunnen we deze pas in het najaar van 2021 definitief maken en toesturen.

Was deze informatie nuttig?