Benoeming leden Rekenkamer

15 november 2023

In de vergadering van ons algemeen bestuur zijn op 15 november de voorzitter en de leden van onze onafhankelijke Rekenkamer benoemd en beëdigd. De Rekenkamer helpt het algemeen bestuur bij zijn controlerende taak.

De Rekenkamer doet onderzoek naar de effectiviteit van ons beleid en de uitvoering ervan. Zo krijgt het algemeen bestuur een goed beeld van hoe het geld wordt besteed en wat er terechtkomt van de plannen en genomen besluiten. En hoe zinvol, kostenbewust en zorgvuldig het waterschap geld uitgeeft.

Leden Rekenkamer

De leden van de Rekenkamer zijn onafhankelijk. Benoemd zijn:

  • De heer Henk Nijmeijer (voorzitter). De heer Nijmeijer is gepensioneerd na onder meer bestuurder van een ouderenzorginstelling te zijn geweest. Ook was hij als lid van Provinciale Staten in Drenthe, voorzitter van de Commissie van Onderzoek.
  • Mevrouw Marieke Ekelenkamp. Mevrouw Ekelenkamp is zelfstandig adviseur op het gebied van watermanagement en klimaatadaptatie en heeft ervaring als lid van verschillende rekenkamercommissies;
  • De heer Marcel Timmerman. De heer Timmerman is directeur-bestuurder van een woningbouwcorporatie en heeft ervaring als voorzitter en lid van verschillende rekenkamercommissies.

Werkwijze Rekenkamer

De Rekenkamer bepaalt zelfstandig waar zij onderzoek naar wil doen en hoe dit wordt uitgevoerd. Zij heeft een eigen onderzoeksbudget van € 75.000. Onderzoeksrapporten die onder verantwoordelijkheid van de Rekenkamer tot stand komen, worden aan het algemeen bestuur aangeboden. Het algemeen bestuur kan de onderzoeksresultaten, de conclusies en aanbevelingen gebruiken om het werk van het waterschap te verbeteren.

Waterschappen, provincies en gemeenten hebben de wettelijke plicht om met ingang van 1 januari 2024 een Rekenkamer te hebben. In de vergadering van 26 juni 2023 heeft ons algemeen bestuur besloten over de instelling van een Rekenkamer. De Rekenkamer gaat 1 januari 2024 feitelijk van start.