Informerende bestuursbijeenkomst 13 juni 2023

Informerende bestuursbijeenkomst 13 juni 2023

Aquapark 5
9641 PJ Veendam

Dinsdag 13 juni 2023
20:00 - 22:00

jun
13

Informerende bestuursbijeenkomst 13 juni 2023

Op 13 juni staat er voor het algemeen bestuur een informerende bijeenkomst gepland.

Twee onderwerpen staan centraal deze avond namelijk de KRW en het Waterbeheerprogramma 2022-2027. De inhoud van het Waterbeheerprogramma en de stand van zaken rondom de Kaderrichtlijn Water wordt aan het begin van deze nieuwe bestuursperiode gedeeld omdat meer dan de helft van de leden van het algemeen bestuur nieuw is.

Kaderrichtlijn Water (KRW)

In 2000 is door de EU de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) vastgesteld met als doel een verbetering van de waterkwaliteit op stroomgebiedsniveau. Tussen de lidstaten zijn afspraken gemaakt over monitoring, doelen en maatregelen per stroomgebied. Per stroomgebied zijn waterlichamen aangewezen en per waterlichaam zijn doelen en maatregelprogramma’s vastgesteld. Ons waterschap ligt geheel in het stroomgebied van de Eems. In 2009 zijn door de provincies voor onze zestien KRW waterlichamen ecologische doelen vastgesteld, die wij in de jaren ervoor op basis van toen beschikbare gegevens hadden afgeleid. Volgens de Europese Kaderrichtlijn water moeten uiterlijk in 2027 alle aangewezen oppervlaktewateren een goede chemische en ecologische toestand hebben. Om de doelen te bereiken is door het waterschap een maatregelpakket tot en met 2027 opgesteld.

Marie Louise Meijer (senior beleidsadviseur, afdeling Beleid, Projecten en Laboratorium) vertelt over de inhoud en stand van zaken KRW.

Waterbeheerprogramma (WBP) 2022-2027

Sinds januari 2022 is het Waterbeheerprogramma 2022-2027 van kracht. Dit is ons ‘spoorboekje’. Hierin is omschreven wat onze visie is op het waterbeheer in ons beheergebied, wat de uitgangspunten zijn van onze manier van werken en is per thema uitgewerkt wat de doelen, opgaven en maatregelen zijn. Het waterbeheerprogramma geeft hiermee een goed overzicht van wat we de komende jaren te doen hebben en hoe we dat gaan aanpakken.

Boy de Vries (senior beleidsadviseur, afdeling Beleid, Projecten en Laboratorium) neemt het bestuur mee in de inhoud van het WBP.