Actieplan Kaderrichtlijn Water

8 mei 2024

Ons algemeen bestuur stemde tijdens de vergadering van 8 mei in met een actieplan dat erop gericht is samen met anderen de doelen te halen voor de Kaderrichtlijn Water (KRW).

De KRW stelt doelen voor een goede ecologische en chemische kwaliteit van beken, meren en kanalen. Doelen die in 2027 gerealiseerd moeten zijn. Uit de tussenevaluatie blijkt dat de maatregelen die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd een goed effect hebben, maar nog niet voldoende zijn om alle doelen te halen voor 2027.

Genomen maatregelen

Als waterschap hebben we al een forse inspanning geleverd. We hebben verschillende inrichtingsmaatregelen genomen, zoals beekherstel, aanleg van natuurvriendelijke oevers en luwe zones in meren. Knelpunten voor vismigratie zijn opgelost en daarnaast hebben we maatregelen genomen op onze rioolwaterzuiveringen.

Nog uit te voeren maatregelen in actieplan

Maar, we hebben nog een aantal inrichtingsmaatregelen uit te voeren. Daarnaast moeten we scherp zijn op de verankering van de KRW in gebiedsplannen, zodat er geen ruimtelijke maatregelen komen die tot een achteruitgang van de KRW kunnen leiden. Bovendien moeten we de lozingsvergunningen actualiseren. Afgegeven vergunningen (ongeveer 100 bedrijven) worden dan doorgelicht op stoffen. Ook het gezuiverde water uit onze eigen rioolwaterzuiveringsinstallaties analyseren we op KRW-stoffen. Allemaal acties, omschreven en uitgewerkt in het actieplan Kader Richtlijn Water.

Afhankelijk van andere partijen

Voor het halen van de KRW-doelen is het actieplan alleen niet voldoende. We zijn daarbij ook afhankelijk van andere partijen. Anja Woortman, lid van het dagelijks bestuur: “Met het actieplan bekijken we welke stappen we nog kunnen nemen om de waterkwaliteit te verbeteren. Dat lukt alleen samen met anderen: de industrie, de landbouw, gebiedspartners, inwoners en andere overheden. Met als insteek dat wat er niet inkomt, er ook niet uit hoeft.”

Motie overgenomen

Grondverwerving is een belangrijk onderdeel van de te nemen inrichtingsmaatregelen. Dit gebeurt door de provincie. De oppositie vroeg tijdens de vergadering in een motie aan het dagelijks bestuur om hun ongenoegen en grote zorgen over het uitblijven van noodzakelijke grondverwerving over te brengen aan Gedeputeerde Staten. Daarnaast vroegen ze in de motie om de gemeenten en provincies nadrukkelijk te wijzen op hun verantwoordelijkheid voor vergunningverlening en toezicht en handhaving op indirecte lozingen in het belang van een vermindering van de belasting van het water met chemicaliën. Het dagelijks bestuur nam de motie over.

Meer informatie staat in een eerder nieuwsbericht over de KRW (11 april 2024)