Aanbestedingsklacht

Heeft u een klacht over een aanbesteding of een onderdeel van een aanbesteding? Uw klacht dient u in bij het Klachtenmeldpunt Aanbesteden van Hunze en Aa's.

Wie kan een klacht over een aanbesteding indienen?

Alleen ondernemers die belang hebben bij de verwerving van een specifieke opdracht van het waterschap Hunze en Aa’s kunnen een klacht indienen.

Dit zijn:

  • geïnteresseerde ondernemers
  • (potentiële) inschrijvers en gegadigden
  • onderaannemers van (potentiële) inschrijvers en gegadigden, voorzover zij niet klagen over  de relatie tussen hoofdaannemer en onderaannemer
  • brancheorganisaties en branchegerelateerde adviescentra van ondernemers

Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

Digitaal een aanbestedingsklacht indienen

Gebruik het formulier Een aanbestedingsklacht indienen.

Schriftelijk of per e-mailbericht een aanbestedingsklacht indienen

Wanneer u het klachtenformulier liever niet gebruikt, kunt u ook per post of per e-mailbericht uw klacht bij ons indienen.

Het postadres is:

Waterschap Hunze en Aa’s
Postbus 195
9640 AD  VEENDAM
Het e-mailadres is: klachtenmeldpunt@hunzeenaas.nl.

Vermeld de volgende gegevens:

  • de aanduiding van de aanbesteding en het referentienummer van de aanbesteding op het aanbestedingsplatform;
  • de omschrijving van de klacht en een beschrijving hoe de klacht volgens uw bedrijf of organisatie zou kunnen worden verholpen;
  • naam en adres van uw bedrijf of organisatie en bij voorkeur ook een telefoonnummer en een contactpersoon;
  • de dagtekening.

Hoe verloopt de procedure?

U ontvangt een schriftelijke ontvangstbevestiging van uw ingediende aanbestedingsklacht. In dezelfde brief wordt uitleg gegeven over het vervolg van de procedure.

De klacht wordt in behandeling genomen door het Klachtenmeldpunt Aanbesteden waterschap Hunze en Aa’s. Het Klachtenmeldpunt wordt gevormd door een medewerker van het team Inkoop en een medewerker van het team Juridische Zaken van het waterschap Hunze en Aa’s. In sommige gevallen schakelen we een externe adviseur in. De medewerkers die deelnemen in het Klachtenmeldpunt zijn niet direct betrokken bij de aanbesteding waarop de klacht betrekking heeft.

Het indienen van een klacht schort de aanbestedingsprocedure niet op, tenzij het waterschap Hunze en Aa’s hiertoe beslist.

Het Klachtenmeldpunt onderzoekt vervolgens of de klacht terecht is. Dit doet het door feitenonderzoek, het onderzoeken van de gegevens die door de klager en het waterschap zijn aangereikt en door partijen eventueel te horen.

Het Klachtenmeldpunt brengt advies uit aan het waterschap Hunze en Aa’s.

De secretaris-directeur beslist over uw klacht.

U ontvangt van het waterschap Hunze en Aa’s de beslissing op uw klacht.

Meer weten?

Wilt u meer weten over hoe wij omgaan met aanbestedingsklachten? Lees de regeling behandeling aanbestedingsklachten.