Verwerken van baggerslib in bruinrotgebieden

19 juli 2021

Hoe gaan wij om met het verwerken van baggerslib in bruinrotgebieden?

Baggeren watergangen

Eens in de acht tot tien jaar baggeren we onze watergangen. Dit doen we van november tot en met januari. Als we baggeren brengen we aanliggende perceeleigenaren in augustus met een brief op de hoogte.

In overleg met perceeleigenaren wordt bepaald waar het baggerslib neergelegd wordt om te rijpen. De baggerspecie wordt vervolgens gebruikt bij herstel van taluds en onderhoudspaden. Ook wordt baggerspecie verwerkt op het perceel. Dit gebeurt in de periode van februari tot april.

Bruinrotbacterie in slib?

We kijken jaarlijks waar in ons gebied bruinrot is. Bruinrot is een plantenziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie. De bacterie staat in Nederland vooral bekend als ziekteveroorzaker in aardappelen. Daarnaast komt de bacterie voor in het oppervlaktewater.

De bruinrotbacterie overleeft ongeveer één maand in baggerspecie. In bitterzoetplanten in de bagger kan de bruinrotbacterie langer overleven. Om besmettingsrisico te voorkomen adviseren we om de bagger dun uit te spreiden op het perceel en hierop een jaarlang geen waardplanten te telen, zoals aardappelen.

Zodra perceeleigenaren ons informeren over spanning tussen bruinrot en hun teeltplan proberen we in gezamenlijk overleg tot een goede uitvoering te komen.