Terinzagelegging ontwerppeilbesluit polder Het Oosterland

22 februari 2022

Het Dagelijks Bestuur van waterschap Hunze en Aa’s besloot op 15 februari 2022 het ontwerppeilbesluit Het Oosterland met de bijbehorende stukken ter inzage te leggen.

Polder Het Oosterland ligt in Eelde-Paterswolde, ten zuiden van het Friesche Veen en langs de grens met het Noord-Willemskanaal. In een peilbesluit stellen we de waterpeilen voor een bepaald gebied vast. Hierbij houden we zoveel mogelijk rekening met de verschillende functies in een gebied, zoals landbouw, natuur of bebouwing.

Voorgesteld waterpeil

We stellen voor om de streefpeilen in polder Oosterland met 10 cm te verlagen om de opgetreden bodemdaling door gaswinning te compenseren. We stellen voor om het huidige winterpeil van -0,55m NAP te verlagen naar een peil van -0,65m NAP. Voor het zomerpeil stellen we voor om van -0,45m NAP naar een peil van -0,55m NAP te gaan.

Procedure

Het ontwerppeilbesluit ligt vanaf 22 februari gedurende 6 weken (tot 4 april) ter inzage. U kunt het inzien via www.hunzeenaas.nl/bekendmakingen of in het waterschapshuis in Veendam. Binnen deze termijn kunt u uw zienswijze kenbaar maken bij het bestuur van waterschap Hunze en Aa’s via Postbus 195, 9640 AD in Veendam of waterschap@hunzeenaas.nl. Ons algemeen bestuur stelt uiteindelijk, rekening houdend met de ingekomen zienswijzen, het peilbesluit vast. Dit gebeurt op 25 mei 2022.

Vragen

Wilt u het ontwerppeilbesluit inzien in het waterschapshuis of heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met gebiedshydroloog Harry Jager.