Subsidieprojecten schoner water en klimaatneutrale landbouw

1 juni 2023

Samen met de provincie Groningen en waterschap Noorderzijlvest stellen we geld beschikbaar voor subsidie aan projecten uit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Het gaat om projecten die bijdragen aan de waterkwaliteit en klimaatneutrale landbouw.

De landbouwsector krijgt steeds meer te maken met de gevolgen van klimaatverandering, zoals te veel of juist te weinig water. Momenteel worden vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer twee nieuwe projecten opgezet, waar Groningse agrariërs aan deel kunnen nemen.

Reductie Perceel- en Erfemissie

Eén daarvan is het project Reductie Perceel- en Erfemissie in ons gebied. Groningse agrariërs kunnen subsidie krijgen voor de uitvoering van fysieke maatregelen om perceel- en/of erfemissie te reduceren of te voorkomen. Aanmelden voor dit project is momenteel nog niet mogelijk. Maar agrariërs kunnen wel alvast hun interesse voor dit project kenbaar maken via www.dawnoordnederland.nl.

Klimaatboeren

In het gebied van waterschap Noorderzijlvest gaat het project Klimaatboeren van start waarin Groningse agrariërs kennis kunnen opdoen en uitwisselen over wat klimaatverandering betekent voor hun bedrijf. En welke maatregelen ze kunnen nemen om hun bedrijf klimaatbestendig te maken. Meer informatie over dit project is te vinden op de website van www.collectiefgroningenwest.nl/klimaatboeren. Aanmelden is vanaf nu mogelijk.  

Eerdere projecten

Binnen DAW werken agrariërs samen aan een toekomstbestendige landbouw. Provincies, waterschappen, LTO Noord en landbouwcollectieven werken intensief samen aan schoner water en een betere bodemkwaliteit. De brede samenwerking is van groot belang voor het succes van de projecten. Uit eerdere subsidierondes zijn al meerdere projecten voortgekomen, die momenteel afgerond of in uitvoering zijn. Zie voor meer informatie www.dawnoordnederland.nl.