Stand van zaken bijeenkomst grondwateronttrekking Drentsche Aa

21 november 2019

Op maandag 4 november organiseerden we een bijeenkomst over de grondwateronttrekking in het Drentsche Aa-gebied.
Tijdens de bijeenkomst zijn een aantal toezeggingen gedaan n.a.v. vragen of opmerkingen. Hieronder leest u wat hiervan de stand van zaken is.

Grondwaterstanden voorgaande jaren​Informatie over de grondwaterstanden van de jaren voor 2018 zijn geplaatst op on​ze website​. 
​Meetpunten​Er werd opgemerkt dat de grondwaterstand op veel meer punten is gemeten dan werd getoond tijdens de bijeenkomst. Deze informatie is opgevraagd en wordt op dit moment geanalyseerd. Zo is behalve de locatie ook informatie over diepte en het aantal jaren monitoring van belang. Vervolgens beoordelen we of er een nieuwe grondwatermeetpunten nodig zijn of dat een bestaand punt kan worden opgewaardeerd. In januari 2020 nemen we hierover een beslissing. 
​Grondwateronttrekking voor 2007​Tijdens de bijeenkomst werd opgemerkt dat er voor het jaar 2007 ook gegevens beschikbaar zijn m.b.t. grondwateronttrekkingen. Dat is inderdaad het geval en deze gegevens zijn inmiddels door de provincie Drenthe aangeleverd. 
​In kaart brengen huidige grondwateronttrekkingen​Tijdens de bijeenkomst hebben wij het verzoek aan de landbouwers gedaan om alle grondwateronttrekkingen in beeld te brengen. We versturen in week 48 een brief aan eigenaren, pachters en huurders om deze informatie naar ons toe te sturen. Als u geen brief ontvangt, maar wel in het Drentsche Aa-gebied woont en beregent uit grondwater, vragen we u deze informatie alsnog door te geven via beregenen@hunzeenaas.nl. 
Beregening grondwater Lheebroek/Dwingelderveld​Tijdens de bijeenkomst is aangegeven dat er een onderzoek gedaan is naar beregening uit grondwater in Lheebroek/Dwingelderveld. Dit rapport is opgevraagd, doorgenomen en beoordeeld op mogelijkheden voor ons gebied. De resultaten hiervan nemen we mee bij de beoordeling of een nieuw meetpunt noodzakelijk is. 
​In gesprek met landbouwers​Op basis van de informatie uit bovenstaande acties willen we begin 2020 met de landbouwers in gesprek. We doen een oproep aan de landbouwers om enkele personen naar voren te schuiven om als onze contactpersoon op te treden. Hiermee kunnen we vervolgens in gesprek om toekomstgerichte keuzes en gebiedssessies voor te bereiden.​
​Eén op één gesprekken landbouwersTijdens de bijeenkomst is genoemd dat we graag één op één gesprekken willen voeren om alle bestaande putten en de onttrekkingen te inventariseren. Dit gaan we nu doen door brieven te versturen (zie hierboven). In een later stadium willen we kijken waar maatwerk voor beregening mogelijk is m.b.t. nieuw beleid. Mogelijk gebeurt dit met één op één gesprekken.