Ruim Baan voor Vissen krijgt vervolg

6 april 2022

Het Waddenfondsproject Ruim Baan voor Vissen krijgt een vervolg. Samen met de andere noordelijke waterschappen en hogeschool Van Hall Larenstein verbeteren we de vismigratie en de visstand langs de Waddenkust. Eerder deze week kwamen bestuurders en projectleiders bijeen in Noord-Holland om het vervolg in te zetten.

Geschikte leefomgeving
Sommige vissoorten, zoals paling, spiering, bot, stekelbaars en rivierprik, zijn afhankelijk van zowel zout als zoet water. Zijn ze het land binnen, dan is het van belang dat ze door kunnen zwemmen het achterland in, om te paaien en/of op te groeien. Door het passeerbaar maken van stuwen en gemalen, het hermeanderen van beken en de aanleg van natuurvriendelijke oevers ontstaat een geschikte leefomgeving.

Verbeteren van vismigratieroutes
Binnen het project Ruim Baan voor Vissen wordt naast het verbeteren van die leefomgeving gekeken naar de vismigratieroutes. Monitoring moet uitwijzen welke routes vissen afleggen en of de maatregelen het juiste effect hebben. Dit gebeurt onder andere door tellingen en door vissen te zenderen.

Project Ruim Baan voor Vissen
De samenwerking Ruim Baan voor Vissen is al vanaf 2010 actief, waardoor de vismigratie van en naar de Waddenzee al aanzienlijk verbeterd is. Onder andere bij Delfzijl maatregelen uitgevoerd waardoor trekvissen makkelijker naar de boezemkanalen van Duurswold zwemmen. En zo zijn er ook aanpassingen uitgevoerd voor de vistrek vanuit de Waddenzee richting de provincies Fryslân en Noord-Holland. Samen zetten we deze verbeteringen door.

Kennis delen
Dit doen we samen met andere overheden, natuurbeheerders, maatschappelijke groeperingen, kennisinstituten, beroepsvissers en hengelsporters. We dagen betrokken partijen én het bedrijfsleven uit om te komen met kostenbesparende en innovatieve oplossingen. Die opgedane kennis wordt gedeeld met binnen- en buitenland. In een Living Lab worden de kennis en krachten gebundeld.

Ondersteuning Waddenfonds
Met de bijdrage van het Waddenfonds, bijna 12,8 miljoen euro, werken aan het vervolg van Ruim Baan voor Vissen. Het project levert een waardevolle bijdrage aan het herstel van de populaties trekvissen in de Waddenzee én het binnenland. Eind 2025 moet dit project zijn afgerond.

Binnenkort volgt meer info over het vervolg op www.ruimbaanvoorvissen.nl