Beheerplan bevers vastgesteld

3 februari 2021

Gedeputeerde Staten van de provincies Drenthe en Groningen hebben een beverbeheerplan vastgesteld dat in nauwe samenwerking met de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest tot stand is gekomen. Met het Beverbeheerplan Groningen Drenthe 2021 – 2025 zorgen de partijen voor een balans in de bescherming van de bevers enerzijds en de bescherming van dijken en kades (de waterveiligheid) en voldoende water (waterhuishouding) anderzijds. In het plan staan vastgestelde werkafspraken die in de praktijk gebruikt gaan worden. Het plan is tot stand gekomen met inbreng van diverse natuur- en terreinbeherende organisaties.

Bevers

He t gaat goed met de bevers in Nederland. De terugkeer van de bever en een groeiende populatie laten het succes van het natuurbeleid van de provincies zien. Bevers zijn beschermde dieren die een bijdrage leveren aan de natuurontwikkeling. In sommige gevallen zorgen bevers echter voor overlast, omdat ze grote en diepe gaten en gangen in dijken graven en stevige dammen bouwen. Daardoor zijn ze (in verband met mogelijke overstroming) een risico voor laaggelegen bewoonde gebieden en dus voor de veiligheid van inwoners. Met de dammen die ze maken, kunnen ze de waterhuishouding in bijvoorbeeld landbouwgebieden verstoren.

Ervaring en advies

Een beverbeheerplan is nodig om bevers een goede plek te geven in de natuur van Groningen en Drenthe, zonder dat dit ten koste gaat van de waterveiligheid en de zorg voor voldoende water. In Midden- en Zuid-Nederland komen al langere tijd bevers voor. De betrokken provincies en waterschappen hebben daar afspraken gemaakt over het beheer en de schade die bevers veroorzaken. De kennis en ervaring van deze organisaties en het advies van een ecologisch bureau, beverdeskundigen en de zoogdiervereniging zijn gebruikt voor het beverbeheerplan voor Drenthe en Groningen.

Zone, uitgangspunten en maatregelen

Het gebied dat de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvestbeheren, is ingedeeld in drie zones:

  • In de groene zone is er voor bevers in Drenthe en Groningen een afwisselend leefgebied beschikbaar met beken, meren en laagveenmoerassen die onderling verbonden zijn.
  • In de oranje zone, die voor een groot deel uit landbouwgebied bestaat, kan een bever zich vestigen, mits zijn gedrag geen negatief effect heeft op de omgeving. Vergoeding van gewasschade en maatwerkoplossingen zijn beschikbaar.
  • De rode zone is een laaggelegen gebied waar bevers een risico zijn voor de waterveiligheid. Een bever zal hier op een diervriendelijke manier worden gevangen en overgeplaatst naar de groene zone. Dit gebeurt in opdracht van de provincie. In Drenthe zijn geen rode zones.

Werkafspraken

Als een bever overlast of schade aanricht, zal allereerst de minst ingrijpende maatregel ingezet worden. In alle gevallen handelen de waterschappen en medewerkers van faunabeheereenheden en terreinbeherende organisaties volgens vastgestelde werkafspraken.

Ervaringen

Het plan is vastgesteld voor de duur van 5 jaar. In deze periode zetten de partijen in op onderzoek, monitoring en rapportage waardoor er geleerd kan worden van de ervaringen.