Verkenning toekomst veenweidegebieden

13 juli 2022

De komende jaren zoeken we met betrokkenen naar oplossingen voor de daling van het maaiveld en veenoxidatie in veenweidegebieden. De provincie Groningen en de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest stelden hiervoor de Regionale Veenweidestrategie (RVS) vast.

Gevolgen veenoxidatie

Wanneer veen droog komt te liggen en in contact komt met lucht, oxideert het. Zo daalt de bodem zo’n 1 à 2 centimeter per jaar. Het huidige gebruik van de veenweidegebieden komt hierdoor in het gedrang. Bovendien komt door de oxidatie CO2 vrij.

Verminderen CO2-uitstoot

In het Klimaatakkoord van 2019 staan doelstellingen om de CO2-uitstoot in veenweidegebied te verminderen. Om dit te realiseren hebben de veenweideprovincies van het Rijk de opdracht gekregen tot een Regionale Veenweidestrategie te komen. De opgave voor Groningen is 0,05 tot 0,08 Mton CO2, voor 2030. De komende tijd voert de provincie op basis van de RVS in veenweidegebieden oriënterende gesprekken om te kijken hoeveel CO2-reductie haalbaar is.

Meerdere partijen

Wij zijn hierbij betrokken, omdat de daling van het maaiveld ook gevolgen heeft voor de waterhuishouding. Daarnaast wordt met landbouworganisaties, natuur- en milieupartijen en de gemeenten afgestemd. In de gebieden zelf wordt met agrariërs, andere grondgebruikers en omwonenden gesproken.