Pilot 'Goede Bodem als Basis'

2 februari 2024

Een groep van tien akkerbouwers in het stroomgebied van de Hunze gaat op kleinschalige manier aan de slag met bodem- en watermaatregelen. Het is de praktijkpilot ‘Goede Bodem als Basis’ van Agrarische Natuur Drenthe (AND), in opdracht van waterschap Hunze en Aa’s. De akkerbouwers werken in de pilot samen met CLM en BlueTransition.

Het doel van deze pilot

De maatregelen zijn bedoeld om aantoonbaar bij te dragen aan een betere waterhuishouding op bedrijfs- en gebiedsniveau én vermindering van perceelafspoeling. Met deze pilot willen we een realistisch beeld over de uitvoerbaarheid én de kosten van verschillende maatregelen krijgen. Ook komen praktische bezwaren en belemmeringen naar voren. Evenals of de maatregelen wel of niet tot gewenste effecten leiden.

Hoe gaat het in zijn werk

Set van 150 uitvoeringsmaatregelen beschikbaar

De deelnemende akkerbouwer kiest uit een set van mogelijke maatregelen welke specifiek bij welk perceel tot de gewenste effecten leidt. Bijvoorbeeld extra aanvoer van verse organische stof, teelt van intensief wortelende groenbemesters, waterpeilverhoging of aanleggen van opvanggreppels. Er is een set van 150 uitvoeringsmaatregelen beschikbaar.

De pilot

De pilot voorziet in een vergoeding voor de uitvoering van de maatregel op het perceel, de monitoring van het resultaat en de begeleiding bij het hele proces (van risico inschatting tot maatregel en effectmetingen). Het is de eerste keer dat het BBWP van NMI in deze noordelijke zandregio wordt getest. De pilot loopt tot en met februari 2026.