Participatiebeleid krijgt invulling

18 februari 2022

Ons dagelijks bestuur heeft besloten over een participatievisie en een participatie- en inspraakverordening. De ontwerpverordening is nu vrijgegeven voor inspraak. Ons algemeen bestuur zal na de terinzagelegging besluiten over visie en verordening.

Kern van ons participatiebeleid is dat we het belangrijk vinden om oog te hebben voor onze omgeving wanneer we initiatieven ontwikkelen die impact hebben op de omgeving. We willen weten welke belangen er spelen en welke wensen, zorgen en ideeën inwoners en organisaties hebben. Dit met als doel om tot betere plannen te komen en op een manier waarop mensen en organisaties zich gekend kunnen voelen in hun belang.

Aanleiding

Op grond van aanstaande wetswijzigingen zijn we verplicht om participatiebeleid vast te stellen. In de loop van 2022 zal naar verwachting de Wet versterking participatie op decentraal niveau in werking treden. Deze wet verplicht het waterschap participatiebeleid op te stellen en dit juridisch te verankeren in een participatieverordening. Daarnaast zal naar verwachting ook de Omgevingswet in 2022 of 2023 in werking treden. Deze wet bevordert participatie en houdt eveneens een verplichting in om participatiebeleid vast te stellen. Met de participatievisie en een nieuwe inspraak- en participatieverordening, die de huidige inspraakverordening zal vervangen, bereiden we ons voor op deze wetswijzigingen.

Vervolg

De inspraak- en participatieverordening en participatievisie liggen tot en met vrijdag 1 april ter inzage. Zie hiervoor de officiële bekendmaking. Vaststelling staat gepland voor de vergadering van ons algemeen bestuur op 25 mei 2022. Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, wordt het participatiebeleid van kracht.

Zie ook