Oproep nieuwe kijk op water

25 februari 2021

Op 17 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Het komende kabinet staat voor enorme uitdagingen op het gebied van o.a. de energietransitie, woningbouwopgave, ruimtelijke ordening, stikstof, natuur en klimaat. De verbindende factor in deze opgaven is water. Daarom hebben de Unie van Waterschappen en Vewin, de koepelorganisatie van de drinkwaterbedrijven, samen een aanbod (‘Water verbindt’) geformuleerd richting een nieuw kabinet waarin zij zich sterk maken voor een watertransitie.

Nederland staat bekend als Kampioen Water Afvoeren. Voor een land dat voor 60% overstroombaar is, weten we sinds jaar en dag hoe we droge voeten moeten houden. Drie opeenvolgende droge zomers hebben echter aangetoond dat er een mismatch is tussen de beschikbaarheid van water en het watergebruik. Het huidige watersysteem loopt tegen de grenzen aan. De drinkwaterbedrijven en waterschappen willen daarom de transitie naar een klimaatrobuust watersysteem versnellen om daarmee nadelige effecten van droogte zoveel mogelijk te voorkomen. Zij roepen Rijk, provincies en gemeenten op om met ons en de gebiedspartners in de regio werk te maken van de noodzakelijke ruimtelijke keuzes in de boven- en ondergrond voor een duurzame leefomgeving. Ook moeten overheden verbetering van de waterkwaliteit van grond- en oppervlaktewater en de kwaliteit van bronnen voor drinkwater prioriteit geven in hun water- en omgevingsplannen om de doelen van de Kaderrichtlijn Water te kunnen halen.

Meer weten over deze oproep van waterschappen en drinkwaterbedrijven aan een nieuw kabinet? Bekijk dan de berichtgeving van de Unie van Waterschappen.