Onrust over Zuidlaardermeer

17 februari 2021

De afgelopen dagen ontvingen we diverse geluiden waarin zorg werd geuit over de toekomst van de recreatie op het Zuidlaardermeer. Dit is erg jammer, mede ook omdat wij als waterschap weten dat het Zuidlaardermeer erg belangrijk is voor de recreatie.

Waar komt de onrust vandaan?

Momenteel ligt het ontwerp-waterbeheerprogramma 2022-2027 voor aan ons algemeen bestuur. Dit is ons spoorboekje voor de komende jaren. Hierin staan de opgaven die we hebben voor de periode 2022-2027. Dit ontwerp-waterbeheerprogramma benoemt ook het Integraal Maatregelenplan Zuidlaardermeer. Dit maatregelenplan is in 2019 tot stand gekomen in samenwerking en overleg met verschillende partijen. De maatregelen uit dit plan worden de komende jaren uitgewerkt en uitgevoerd. In het ontwerp-waterbeheerprogramma worden geen nieuwe maatregelen vastgesteld, die niet in het Integraal Maatregelenplan Zuidlaardermeer staan. Ten onrechte is dit beeld wel ontstaan bij enkele mensen, waardoor onrust is ontstaan.

Wat gaan we doen in het Zuidlaardermeer?

Die uitwerking gebeurt in de komende jaren. Daar worden ook de recreatieondernemers bij betrokken. Samen willen we werken aan een aantrekkelijk Zuidlaardermeer. Verbetering van de waterkwaliteit is één van de doelen. Daarvoor willen we maatregelen treffen. Denk daarbij aan de revitalisering van de rietoevers en de aanleg van luwe zones op ondiepe plekken. Samen bepalen we hoe en waar dit het beste kan, rekening houdend met de vele verschillende belangen en wensen van de gebruikers en omwonenden van het meer. Het meer zal door deze maatregelen niet dichtgroeien, juist omdat we in onze doel rekening houden met de recreatiefunctie.

Waarom zijn maatregelen nodig?

Er ligt voor ons een opgave om aan de slag te gaan met de waterkwaliteit in het meer. Deze voldoet niet volgens de Europese Kaderrichtlijn Water. Denk onder andere aan de blauwalg die daar iedere zomer de kop op steekt. We kunnen de waterkwaliteit verbeteren door het beekdal van de Hunze te herstellen, door onze rioolwaterzuivering in Gieten aan te passen én door een paar aanpassingen te doen in het Zuidlaardermeer zelf.   

Samenwerking

We vinden het jammer dat er onrust is ontstaan. We werken al jaren samen met veel verschillende partijen, organisaties én ondernemers in het Zuidlaardermeergebied. Graag gaan we daar de komende jaren mee door.