Nieuwe grofvuilroosters voor 10 zuiveringen

15 november 2023

Het waterschap Hunze en Aa’s heeft 13 rioolwaterzuiveringen (rwzi’s). Bij 10 rwzi’s moeten de grofvuilroosters vernieuwd worden. Deze roosters hebben het einde van de technische en economische levensduur bereikt.

Nieuwe zeeftrommels

De huidige vuilroosters zorgen voor veel storingen en vuilophoping in het verdere zuiveringsproces. Dit leidt tot hogere onderhoudskosten en heeft een negatief effect op de zuiveringsresultaten.
De grofvuilroosters worden de komende jaren vervangen door zeeftrommels. Deze zorgen voor een efficienter zuiveringsproces en beschermen de achterliggende apparatuur beter.

Succesvolle pilot

In 2020 is op de rwzi Scheve Klap met succes een pilot gedraaid met een zeeftrommel. Er is met deze installatie een veelvoud aan vuil afgevangen ten opzichte van de oude installatie. Dit leidde tot minder vuilophoping en minder onderhoudskosten.

Gefaseerde aanpak

Het is de bedoeling om de vervanging van de vuilgoedverwijdering op de zuiveringen gefaseerd over 5 jaar (2024-2028) uit te voeren. We gaan uit van 2 rwzi’s per jaar. De planning is dat eind 2028 de laatste grofvuilroosters zijn vervangen.

Kosten

In de meerjarenraming is rekening gehouden met een investering van € 4 miljoen voor het hele project. Het algemeen bestuur heeft een krediet van € 160.000,- beschikbaar gesteld voor de voorbereiding van het vervangen van grofvuilroosters op 10 rwzi’s.

Afbeelding zeeftrommel: