Nieuw Waterbeheerprogramma vastgesteld

17 december 2021

Het Waterbeheerprogramma 2022-2027 is deze week door ons bestuur vastgesteld. In het programma staan onze visie, doelen, opgaven en maatregelen voor de komende periode.

U kunt het Waterbeheerprogramma 2022-2027 hier inzien. Begin volgend jaar verschijnt er een publieksversie.

Ons spoorboekje

Dit spoorboekje geeft in hoofdlijnen weer met welke ambities wij de ontwikkelingen en opgaven op het gebied van waterveiligheid, voldoende water en schoon en ecologisch gezond water oppakken. Het geeft inzicht in de stand van zaken en verdere aanpak van onze opgaven en maatregelen voor de Europese Kaderrichtlijn Water en de Deltaplannen Waterveiligheid, Zoetwater en Ruimtelijke Adaptatie. Meer dan in eerdere beheerprogramma’s is er aandacht voor klimaatverandering en maatschappelijke thema’s zoals het Klimaatakkoord, duurzaamheid, recreatief medegebruik, energietransitie en biodiversiteit.

Voorbereid mét onze omgeving

Het is tot stand gekomen na een periode van voorbereiding, gesprekken met partners, organisaties en mede-overheden en gebiedsbijeenkomsten waarbij we spraken met inwoners en belangenorganisaties.