Muskusrattenpopulatie Noordoost Nederland sterk afgenomen

21 januari 2020

De muskusrattenvangst in Noordoost Nederland is dit jaar opnieuw gedaald. Waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s, Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen vingen in 2019 minder muskusratten dan in 2018. Dit betekent dat de waterschappen de populatie steeds beter onder controle krijgen. Vergeleken met 2018 daalden de vangsten in totaal van 15.645 naar 12.721. Een daling van afgerond 19 procent.

Muskusrattenbeheer noodzakelijk

Muskusratten worden gevangen, omdat ze gangen en holen graven in dijken en oevers. Ze vormen daarmee een gevaar voor onze waterveiligheid. De bestrijding van muskusratten in ons land is bij wet geregeld. Het doel is om de muskusrattenpopulatie zo klein mogelijk te houden, zodat schade beheersbaar is.

De sterk dalende muskusrattenpopulatie is een gevolg van een actieve vangststrategie. Door meer te bestrijden bij de bron neemt de populatie af. Daarnaast werken de vier waterschappen sinds een aantal jaren nauw samen op dit vlak. Zo worden er gezamenlijke vangacties gehouden in de gebieden die het meest zijn ‘besmet’. Hierdoor kan een groot gebied in korte tijd bestreden worden. De bestrijding van muskusratten is door deze aanpak effectief en efficiënt.

Nederland muskusratvrij

In juni 2019 is tijdens een ledenvergadering van de unie van waterschappen besloten om de muskusrattenpopulatie in Nederland terug te dringen tot aan de grens met Duitsland. Met deze aanpak willen de waterschappen het binnenland van Nederland muskusratvrij krijgen. Het duurt ongeveer twaalf tot vijftien jaar om dat te bereiken.

Met name de instroom van muskusratten uit Duitsland is hoog. Om te voorkomen dat muskusratten terugkeren naar het binnenland zijn controles door grenswaterschappen in de toekomst nog wel nodig.

Door het binnenland van Nederland muskusratvrij te houden, is het risico op graafschade in dijken en oevers minimaal. Zo blijft de waterveiligheid verzekerd. Door minder dieren te vangen wordt ook het dierenleed beperkt. Daarnaast is de verwachting dat de kosten van deze muskusratbestrijding op termijn lager zijn dan met de oude aanpak.