Klimaatbestendige landbouw én natuur in Duurswold

2 februari 2024

Agrariërs én waterschappen staan voor een aanzienlijke uitdaging met betrekking tot klimaat en water gerelateerde vraagstukken. Het veranderende klimaat heeft negatieve invloed op de waterkwantiteit. Langdurige periodes van zomerse droogte en meer vochtige winterperiodes is steeds vaker een normaal verschijnsel dan als een uitzondering.

Bijdragen aan kringlooplandbouw

Hunze en Aa’s wil bijdragen aan pilots omtrent kringlooplandbouw binnen de gebieden waar relatief veel veehouderijbedrijven zijn. Collectief Midden Groningen (CMG) speelt hier op in met het project ‘Klimaatbestendige landbouw én natuur in het Duurswold‘. Binnen dit project wordt er gewerkt aan de volgende drie opgaves:

  1. Kringlooplandbouw: welke stappen (en hoe) kunnen we nemen om te komen tot het sluiten van de kringlopen.
  2. De bodem als basis: wat is de status van de bodem en welke maatregelen kunnen we nemen ter verbetering daarvan.
  3. Klimaatbestendige landbouw: welke maatregelen kunnen we nemen om beter om te gaan met het veranderende klimaat.

Studiegroepen

In het deelgebied Duurswold worden twee studiegroepen opgericht met 5 á 10 agrariërs, zowel akkerbouwers als veehouders. De agrariërs voeren diverse maatregelen uit ten behoeve van optimaal bodembeheer, efficiënt watergebruik of kringlooplandbouw. De maatregelen zijn gevormd vanuit de bedrijfsbodemwaterplannen (BBWP) die uitkomsten en aanbevelingen geven op perceel niveau. Voor de veehouders worden de uitkomsten van de kringloopwijzer hierin ook meegenomen.

Bedrijfsbodemplannen en kringloopwijzer

De BBWP is ontwikkeld door het NMI en wordt ingezet om de doelen van DAW te realiseren en te monitoren. De kringloopwijzer, gericht op melkveehouders, verschaft inzicht in milieu- en klimaatprestaties van hun bedrijf, inclusief aanbevelingen voor mogelijke maatregelen.
De te implementeren pilots worden bepaald op basis van de BBWP’s van de agrariërs, waarbij besprekingen binnen studiegroepen plaatsvinden om geschikte maatregelen te selecteren en pilots te ontwerpen. Monitoring van de effecten van de maatregelen vormen een essentieel aspect van de pilots. Maatregelen zijn onder andere groenbemesters, niet-kerende grondbewerking, infiltratiegreppels.

Projectresultaat is inzicht

De projectresultaten omvatten inzichten voor deelnemende boeren met betrekking tot bodem- en watermaatregelen, alsmede verworven kennis over bodem, water, kringlopen, en veenoxidatie. Het doel is om structureel te werken aan de verbetering van bodem- en waterkwaliteit, evenals het reduceren van veenoxidatie. Tevens draagt het project bij aan de vergroting van kennis en bewustwording bij agrariërs in het gebied. Een cruciaal element van het project is de verspreiding van verworven kennis. Dit wordt gerealiseerd door middel van diverse (veld)bijeenkomsten en lezingen van deskundigen op het gebied van bodem en water.

Voor meer informatie of deelname: Jop Gerrits, projectmedewerker CMG (jopgerrits@collectiefmiddengroningen.nl /+31 6 17672598)