Hunze en Aa’s binnen randvoorwaarden positief over windmolens op zeedijk

10 december 2020

Waterschap Hunze en Aa’s is in beginsel positief over het initiatief van RWE Windpower om enkele windmolens te plaatsen op onze zeedijk. Dit omdat het initiatief goed past in ons energiebeleid en ons streven om 100% energieneutraal te worden. Op 9 december heeft ons algemeen bestuur in ruime meerderheid besloten te willen komen tot een intentieovereenkomst die duidelijk maakt onder welke condities en binnen welke randvoorwaarden Hunze en Aa’s bereid is om RWE Windpower gelegenheid te bieden tot de plaatsing en exploitatie van windmolens.

Het initiatief van RWE Windpower om drie of vier windmolens te plaatsen heeft betrekking op een deel van onze zeedijk, grofweg van Delfzijl tot de omgeving van Punt van Reide. Dit gebied heeft een lengte van circa 15 kilometer. Een preciezere locatie kan niet worden aangegeven en moet in het vervolgtraject worden bepaald.

Randvoorwaarden

Met het besluit van het algemeen bestuur is een stap gezet in een proces dat mogelijk kan leiden tot de plaatsing van windmolens, ergens op onze zeedijk. Zover is het echter nog lang niet. Voorwaarde voor plaatsing van de windmolens is dat dit past binnen ruimtelijk beleid. Locaties voor windmolens worden aangewezen op basis van ruimtelijke procedures waarbinnen een brede maatschappelijke belangenafweging plaatsvindt. Dit gebeurt onder de bevoegdheid van de provincie.

Daarnaast verlenen we als waterbeheerder en als eigenaar van de zeedijk pas medewerking aan het initiatief van RWE Windpower als wordt voldaan aan een aantal randvoorwaarden:

  • de bescherming die de dijk het achterliggende land biedt tegen de zee mag onder geen beding en op geen enkele manier negatief worden beïnvloed door aanleg en exploitatie van de windmolens;
  • RWE Windpower is initiatiefnemer en investeert in en exploiteert de windmolens;
  • we ontvangen een marktconforme opstalvergoeding;
  • we nemen Garanties van Oorsprong af voor de door de windmolens opgewekte energie, zodat we deze kunnen beschouwen als door onszelf opgewekt.

Deze randvoorwaarden zullen worden opgenomen in de nog op te stellen intentieovereenkomst.

Zorgen voor natuur, welzijn en landschap betrekken in vervolg

Uit diverse inspraakreacties blijken zorgen voor natuur, welzijn en landschap. Het algemeen bestuur hecht eraan dat deze zorgen in een zorgvuldig omgevingsproces aan de orde komen en goed worden gewogen. Deze zorgen en deze wens zullen worden verwoord in een brief aan RWE Windpower. Een positieve reactie op deze brief en de toezegging van RWE Windpower hieraan tegemoet te willen komen, is voorwaarde voor het waterschap om tot een intentieovereenkomst te komen.

Initiatief RWE Windpower sluit aan op beleid en energiedoelstellingen Hunze en Aa’s

Als waterschap vinden we het belangrijk bij te dragen aan het klimaatakkoord dat erop is gericht om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. In het coalitieakkoord ‘Door water verbonden’ is opgenomen dat we streven naar een bedrijfsvoering die 100% energieneutraal is, onder meer door het laten ontwikkelen van drie tot vier grote windmolens door derden op onze gronden en terreinen. Doordat we Garanties van Oorsprong willen afnemen, in combinatie met de ligging van de windmolens op onze eigen zeedijk, kunnen we de opgewekte energie beschouwen als door onszelf opgewekt. Indien gerealiseerd levert het initiatief van RWE Windpower een grote bijdrage aan ons streven energieneutraal te worden. De windmolens kunnen een hoeveelheid energie opwekken die overeenkomt met circa 60% van het totale energieverbruik van waterschap Hunze en Aa’s.