Grondwateronttrekking Drentsche Aa in 2020

2 september 2019

Waterschap Hunze en Aa’s gaat in 2020 consequenter handhaven op de formele regels voor het beregenen vanuit grondwater in het Drentsche Aa-gebied. Ook brengt het waterschap de regelgeving opnieuw bestuurlijk aan de orde.

De Formele regels

Beregenen uit grondwater in het Drentsche Aa-gebied is alleen toegestaan voor de teelt van hoogsalderende gewassen. Het beregenen vanuit oppervlaktewater is in de praktijk geen optie. In de periode dat er een beregeningsbehoefte is, is er te weinig water in het bekensysteem van de Drentsche Aa.

Voor de teeltplannen van 2020 moeten agrariërs in het Drentsche Aa-gebied rekening houden met deze beperkingen.

Handhaving 2020

In het verleden is niet consequent gehandhaafd op de formele regels rond beregenen vanuit grondwater voor het Drentsche Aa-gebied. Het waterschap had op het gebied van handhaving andere prioriteiten. In 2019 startte het waterschap middenin het droogteseizoen op een minder gelukkig moment met handhaving van de regels. Vanaf 2020 controleert het waterschap vanaf de start van het seizoen op naleving van de formele regels. Door dit nu aan te kondigen heeft eenieder voldoende tijd om hier rekening mee te houden.

Beleid grondwateronttrekking

Het beleid op grondwateronttrekking komt in 2020 bestuurlijk aan de orde. Het is één van de onderwerpen in het nieuwe beheerprogramma van het waterschap dat eens in de zes jaar wordt vastgesteld.