Gezamenlijke aanpak ondermijning in Drenthe

2 februari 2024

Onze dijkgraaf heeft samen met bestuurders van de Drentse gemeenten en de provincie Drenthe zijn handtekening gezet onder de Drentse Aanpak Ondermijning. Hiermee spreken wij de intentie uit om op het gebied van ondermijning nauw samen te werken. Samen gaan we aan de slag op het gebied van bewustwording, informatiepositie, regelgeving, weerbaarheid en communicatie.

Gemeentegrens overschrijdend

Criminelen zijn vindingrijk en steeds op zoek naar nieuwe gelegenheden voor financieel gewin. Ze trekken zich daarbij niets aan van gemeentegrenzen. Gezamenlijk kunnen we ondermijning efficiënter en effectiever aanpakken. Het stelt ons in staat maatregelen te treffen om te voorkomen dat we ondermijnende criminaliteit ongewild faciliteren. De aanpak van ondermijning is een brede maatschappelijke opgave.

Acties Drentse Aanpak Ondermijning

In de intentieverklaring zijn 28 ambities opgenomen. Het behalen van deze ambities gaat in nauwe samenwerking met het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) Noord-Nederland en de Regionale Uitvoeringdienst Drenthe (RUDD). Binnenkort gaan we met onze Drentse partners aan de slag:

  • De ondermijningsbus komt langs in alle Drentse gemeenten om inwoners bewust te maken van ondermijning.
  • Provinciaal rollen we het project ‘samen sterk voor een veilig buitengebied’ uit, waarin we agrariërs bezoeken en informatiebijeenkomsten organiseren.
  • We organiseren gerichte bewustwordingssessies voor medewerkers van de deelnemende organisaties. Bijvoorbeeld op het gebied van Mensenhandel en Zorgcriminaliteit.
  • Alle gemeenten, waterschappen en provincie zorgen voor een intern meldpunt waar medewerkers signalen van ondermijning kunnen doorgeven. Ook zoeken zij aansluiting bij een platform (zoals Meldpunt Misdaad Anoniem) waar burgers meldingen over ondermijning kunnen doorgeven.
  • Alle toezichthouders en BOA’s in Drenthe laten we trainen in de aanpak van ondermijning.
  • Alle gemeenten zorgen voor een geactualiseerd Damoclesbeleid waardoor panden waarin drugs aanwezig is, gesloten kunnen worden.
  • We werken regionaal samen bij het opzetten en uitvoeren van controles.

Ondermijning heeft gevolgen voor de samenleving

In toenemende mate wordt duidelijk wat de gevolgen zijn van ondermijnende criminaliteit voor onze samenleving. Vele criminelen maken misbruik van maatschappelijke structuren waardoor onze rechtsstaat wordt ondermijnd. Deze vorm van criminaliteit maakt slachtoffers onder de meest kwetsbaren. Zo worden jongeren geronseld voor criminele activiteiten en mensen die zorg nodig hebben, ontvangen deze niet en worden soms ook nog uitgebuit. Het harde en nietsontziende verdienmodel van de georganiseerde criminaliteit maakt veel slachtoffers. En daarom moeten we daar gezamenlijk iets aan doen.