Eerste toepassing nieuwe analyse voor kadeversterking 

Toepassing faalkansanalyse op regionale dijk primeur in Nederland

31 januari 2023

Kabels en leidingen vormen een risico bij kade- en dijkversterkingen. Regelmatig leiden ze tot vertragingen of forse kosten doordat de leiding verlegd of vernieuwd moet worden. In 2018 is daarom in opdracht van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) een faalkansanalyse ontwikkeld voor rivier- en zeedijken in Nederland. Deze dijken zijn de zogenaamde primaire waterkeringen. Waterschap Hunze en Aa’s heeft nu de primeur voor de toepassing van deze faalkansanalyse bij een regionale waterkering. Door deze kennis toe te passen op een door leidingen gekruiste boezemkade, is tonnen bespaard op een dijkverbeteringstraject in Groningen.

Andere manier van rekenen
In het kadetraject Steendam-Tjuchem kruisen vijf grote hogedruk gastransportleidingen van de NAM en Gasunie de dijk. De dijk diende versterkt te worden en daarvoor was, volgens de bestaande conservatieve regelgeving, een damwandconstructie voor de bescherming van de leidingen noodzakelijk. Dit zou voor flinke extra kosten zorgen.
De Gasunie diende daarop de kwestie als praktijkcasus in bij de SSWN (Strategische Samenwerking Water- en Netbeheerders). Hen werd gevraagd om te kijken naar de veiligheidsregelgeving. Wat is er nodig voor een veilige inpassing van de leidingen in de kadeverbetering? Hierop is voor het eerst in goed overleg de faalkansanalyse toegepast. Daarbij is met rekenkundige marges gewerkt, inzicht verkregen in de werkelijke veiligheid en door maatwerk de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk gehouden.

Grote kostenbesparing
Op het traject Steendam-Tjuchem toonden de experts met behulp van de faalkansanalyse aan dat de leidingkruisingen veilig konden worden ingepast, zonder extra maatregelen toe te passen. Partijen die gaan over de huidige regelgeving hebben de analyse vervolgens getoetst en goedgekeurd. Dit zijn de NEN, de provincie Groningen en de STOWA. Door het gebruik van de faalkansanalyse werden dure damwandconstructies en additionele kosten bespaard. 

Bij de kadeversterking in de Tussenklappenpolder wordt de faalkansanalyse nu ook toegepast. Daar kan de analyse zelfs uitwijzen dat compleet vervangen van de transportleidingen niet nodig is, wat logischerwijs een nog grotere maatschappelijke besparing oplevert op kosten en milieu-impact.

De nieuwe kennis is nu toepasbaar bij andere versterkingen van primaire en regionale waterkeringen. Met de faalkansanalyse kan er in het hele land veel geld bespaard worden, terwijl de waterveiligheid en de transportzekerheid door de leidingen geborgd blijft.