Droogte informatie

27 juli 2022

In ons gebied zijn er nog geen droogteproblemen. Wel houden we rekening met eventuele maatregelen als de droge periode de komende weken aanhoudt.

Waterpeil IJsselmeer daalt

Momenteel kunnen we nog voldoende water aanvoeren vanuit het IJsselmeer. We voeren ¾ van de maximale hoeveelheid IJsselmeerwater aan. Daarmee kunnen we aan de watervraag in ons gebied voldoen. Omdat meerdere regio’s water uit het IJsselmeer gebruiken en de aanvoer naar het meer laag is, daalt de waterstand in het IJsselmeer wel. De komende 2 weken verwachten we echter nog geen beperking in de aanvoer.

Grondwaterstand nog binnen de bandbreedte

Ons neerslagtekort (120 mm) is nog een stuk lager dan het landelijke tekort (200mm). We zien ons tekort echter snel oplopen. De grondwaterpeilen liggen nog binnen de normale bandbreedte. In het Drentsche Aa gebied kunnen we geen water aanvoeren. Daar zien we de grondwaterstanden wel hard zakken. Wekelijks kijken we wat het gebrek aan neerslag voor gevolgen heeft voor landbouw en natuur.

Beregenen

In de gebieden waar water aangevoerd wordt, leidt beregenen nog niet tot problemen, mits het tijdig gemeld wordt en beregenaars onderling afspraken maken over de verdeling en het moment van beregenen. Vooralsnog gelden er geen beregeningsverboden. Ook niet in het Drentsche Aa gebied waar alleen beregend kan worden uit grondwater. We houden het grondwaterpeil en de gevolgen van de daling van het grondwater wel goed in de gaten.

Doorspoelen in droge tijden

Zolang we voldoende water aan kunnen voeren, blijven we doorspoelen. Dit is afhankelijk van de situatie en gebeurt alleen als dit volgens metingen noodzakelijk is. Dit is ongeveer eens per week. Dit doen we om de zouttong vanuit zee die via de sluizen binnenkomt, terug te dringen én om het gezuiverde water van de rioolwaterzuivering in Garmerwolde af te voeren.  

Klik hier om meer te weten over droogte