Coalitieakkoord ‘Samen Leven met Water’

16 mei 2023

Waterschap Hunze en Aa’s heeft een nieuwe coalitie en nieuw coalitieakkoord. Het coalitieakkoord ‘Samen Leven met Water’ wordt besproken in de vergadering van ons algemeen bestuur op woensdag 24 mei. Dan wordt ook ons nieuwe dagelijks bestuur benoemd. BBB, Water Natuurlijk, PvdA en geborgd ongebouwd vormen de nieuwe coalitie.

Voortzetting ambities waterbeheerprogramma

Het coalitieakkoord ‘Samen Leven met Water’ is een akkoord op hoofdlijnen. De nieuwe coalitie heeft hiervoor gekozen omdat de richting en koers voor de komende jaren goed zijn bepaald met het Waterbeheerprogramma 2022-2027. De visie op waterbeheer en de opgaven en ambities die hierin zijn benoemd, blijven de komende jaren leidend. Uitgangspunt in het coalitieakkoord is een doelmatige uitvoering van onze kerntaken en een stabiele lastenontwikkeling.

Vanuit het waterbeheerprogramma is waterschap Hunze en Aa’s gericht op het goed laten functioneren van watersystemen: veilig, ecologisch gezond en klimaatbestendig. Dit vanuit een duurzame taakuitoefening en met oog voor onze omgeving.

De nieuwe coalitie hecht veel waarde aan samenwerking. Zodat we met de inbreng van onze waterkennis en -expertise bijdragen aan afgewogen ruimtelijke keuzes, waarin water en bodem sturend zijn. Dit is van groot belang voor een gebiedsinrichting waarin rekening wordt gehouden met de gevolgen van klimaatverandering.

Nieuw dagelijks bestuur

Tijdens de AB-vergadering van 24 mei worden de leden van het dagelijks bestuur voor benoeming voorgedragen. Dit zijn de heer Martijn van Mensvoort (BBB), mevrouw Inge Eshuis (Water Natuurlijk), mevrouw Anja Woortman (PvdA) en de heer Jakob Bartelds (geborgd ongebouwd). Samen met dijkgraaf Geert-Jan ten Brink vormen zij het dagelijks bestuur voor de komende vier jaar. De portefeuilleverdeling wordt bepaald in de eerste vergadering van het nieuwe dagelijks bestuur op 30 mei.

Coalitieakkoord 2023 – 2027

Zie voor meer informatie het coalitieakkoord ‘Samen Leven met Water’: