Aan de slag bij De Branden

Meer ruimte voor water en kansen voor een betere waterkwaliteit

9 februari 2022

Binnenkort gaan we aan de slag met het herstel van de Hunze in het gebied De Branden. Ons algemeen bestuur stelde hiervoor het projectplan vast. Het gaat om het deel van het Hunzedal tussen Drouwenerveen en Gasselte, waar het Voorste Diep en het Achterste Diep samen komen en verder stromen als de Hunze. Naast het projectplan stelde het bestuur ook een peilbesluit voor De Branden vast.

Meer ruimte voor water en betere waterkwaliteit

Door de Hunze in De Branden weer te laten kronkelen, ontstaat 240 ha nieuwe natuur en ruimte voor waterberging. Met deze inrichting spelen we in op de klimaatverandering en werken we toe naar een beter waterleven en een betere waterkwaliteit. Zo heffen we ook enkele knelpunten op voor vissen. Stuwen die voor vissen niet passeerbaar zijn, vervangen we door vistrappen. Daarnaast kijken we samen met de gemeente naar mogelijkheden voor recreatie. 

Er mogen geen nadelige gevolgen ontstaan voor de omgeving. Dit geldt voor de aanliggende landbouw- en woonpercelen. Hiervoor worden maatregelen getroffen.

Samenwerkingsproject

Waterschap Hunze en Aa’s is opdrachtgever in dit project. We werken samen met Stichting Het Drentse Landschap, de gemeente Borger-Odoorn, de provincie Drenthe en Prolander. Nu het projectplan is vastgesteld kunnen we starten met de voorbereiding van de uitvoering.

De Branden is onderdeel van het Hunzedal. Schakel voor schakel brengen we de Hunze weer terug naar een beekdallandschap. Samen met partners, inwoners en de gebruikers van het gebied kijken we naar een nieuwe inrichting, waarbij hoogwaardige natuur en een goed watersysteem voor de toekomst hand in hand gaan met een breed aanbod van duurzame landbouw en recreatie.