Flora en Fauna

Het project bevindt zich in en langs Natura 2000-gebied van de Waddenzee en de Eems-Dollard. Naast de Eems-Dollard vormt de kwelder een belangrijk habitat als rust-, foerageer- en broedgebied voor waddenkustvogels.

Monitoringsplan

Het demonstratieproject Brede Groene Dijk richt zich daarom mede op het in beeld brengen van de effecten op de Natura 2000 en de kwelder. Zowel in de aanlegfase als in de gebruiksfase. Op basis van een monitoringsplan, opgesteld met gebiedskenners en experts, worden de effecten gedurende het project gemeten. Dit wordt jaarlijks binnen de adviesgroep kwelders en de klankbordgroep geëvalueerd. 

​ 

Flora en Fauna