Print pagina

Uitvoeringsprogramma Oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa

Het Uitvoeringsprogramma Oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa, kortweg UPDA, is een initiatief van waterschap Hunze en Aa’s, Waterbedrijf Groningen en de Provincie Drenthe.

​Drentsche Aa

De Drentsche Aa als veilige drinkwaterbron voor nu en de toekomst. Dit is de uitdaging waar we in 2016 mee van start zijn gegaan.
De Drentsche Aa voorziet inwoners van onder andere de stad Groningen dagelijks van schoon drinkwater. Het stroomgebied van de Drentsche Aa loopt langs enkele dorpen en landbouwbedrijven. Daar komt het oppervlaktewater in aanraking met medicijnresten en bestrijdingsmiddelen van huishoudens en boerderijen.

Belang van schone waterbron

Hoewel drinkwaterbedrijven de technische middelen in huis hebben om water te zuiveren, is een schone bron van groot belang. Immers: wat niet in het water komt, hoeft er ook niet worden uitgehaald. En hoe ingewikkelder en tijdrovender het zuiveringsproces is, des te hoger zijn de productiekosten en uiteindelijk de prijs van kraanwater. Bovendien zijn er Europese richtlijnen waaraan de waterkwaliteit moet voldoen.

Doelen

De doelen voor het UPDA zijn:
 • 50% minder overschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden in 2018 ten opzichte van beginsituatie in 2012 bij het innamepunt voor drinkwaterwinning van Waterbedrijf Groningen. Concreet betekent dit maximaal zeven individuele overschrijdingen en maximaal twee som overschrijdingen bij het innamepunt.
 • 95% minder overschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden in 2023 ten opzichte van beginsituatie in 2012 (Gebiedsdossier oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa, 2013) bij het innamepunt. Concreet betekent dit maximaal één individuele overschrijding en geen som overschrijdingen bij het innamepunt.
Belangrijk in dit programma is samenwerking, communicatie en het vergaren en delen van kennis. We kunnen het niet alleen. We zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van de vrijwillige medewerking van alle mensen die in het gebied van de Drentsche Aa wonen, werken en recreëren.

Projecten

Onderstaande projecten zijn opgestart vanuit het UPDA.:
 • Communicatie
 • Duurzaam onkruidbeheer bevorderen
 • Actualisatie beschermingszone Drentsche Aa
 • Invloed stedelijk gebied
 • Akkerranden langs watervoerende sloten
 • Monitoring waterkwaliteit stroomgebied
 • Actualiseren gebiedsdossier
 • Verminderen uit- en afspoeling vanaf erven en percelen
 • Duurzame maïsteelt bevorderen
 • Duurzame lelieteelt bevorderen
 • Coördinatie handhaving alle verantwoordelijke partijen

Meer informatie

Heeft u vragen over het UPDA? Dan kunt u contact opnemen met programmamanager Erik Jolink via 0598 69 3249.
Op www.onzedrentscheaa.nl vindt u voorbeelden van de projecten waar we aan werken, tips voor duurzaam tuinieren en bijzondere waterverhalen van mensen die in hun dagelijkse leven met water bezig zijn. 
 

Volg ons op

Uitvoeringsprogramma Oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa