Topsoil

Binnen Topsoil leren en laten we leren op internationaal niveau. Samen met Denemarken, Duitsland, Groot Britannië en België kijken we naar verschillende oplossingen voor onze gezamenlijke problematiek: de klimaatveranderingen en de effecten daarvan voor water, natuur en landbouw. Het doel: klimaatresistente gebieden realiseren. Dus gebieden die én de zeer hevige regens én de langere droge perioden aan kunnen.

Diverse onderzoeken

Alle partijen binnen Topsoil werken verschillende onderzoeken uit. We leren dus van elkaars uitkomsten. Zo onderzoekt Hunze en Aa's:

  • De effecten van hevige regens op de uit- en afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen in Drentsche Aa en Hunze.
  • De mogelijkheden van zoetwateropslag in de ondergrond ter voorbereiding op drogere perioden. 

Onze Topsoil projecten

Klimaatbestendige Drentsche Aa

 

Meer informatie:
Jan de Besten
(0598) 69 36 02

Voor de landbouw is beregening een effectieve maatregel om de toenemende droogteschade door klimaatverandering op te heffen. We onderzoeken of in het stroomgebied van de Drentsche Aa gebieden zijn te vinden waar kan worden beregend uit grondwater, zonder dat dat negatieve effecten heeft op de natuur. Daarnaast onderzoeken we de effecten van de klimaatverandering op de natuur en of er maatregelen zijn om die effecten te verminderen.

​Kreekruggen kust

 

Meer informatie:
Jan de Besten
(0598) 69 36 02

In ons kustgebied is beregenen uit grondwater vaak niet mogelijk omdat het zout is. We brengen in beeld waar het grondwater zoet genoeg is om mee te beregenen en het geen schade toebrengt aan derden. 

Tussen Termunten en Nieuwolda komen hoger gelegen kreekruggen voor. Hier onderzoeken we of zoetwaterlenzen aanwezig zijn, te gebruiken voor kleinschalige irrigatie van gewassen.

​Waterkwaliteit Drentsche Aa

 

Meer informatie:
marian van Dongen
(0598) 69 32 76

Klimaatverandering veroorzaakt in de toekomst meer uit- en afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen (gbm). Voor de Drentsche Aa is dat een probleem. Voor de kwaliteit van het waterleven, maar ook omdat dit water gebruikt wordt voor de bereiding van drinkwater. We onderzoeken hier de mate van uit en afspoeling van fosfaat en gbm. Dit doen we met een:

  • bodemsysteemonderzoek: hoe functioneert het gebied geohydrologisch? 75% van de meest risicovolle landbouwpercelen wordt in kaart gebracht;
  • watersysteemonderzoek: Wat zijn de invloeden van drainwater, het grond- en kwelwater en verblijftijden op de waterbalans van de Drentsche Aa​.

​Waterkwaliteit Hunze​

 

Meer informatie:
Hermen Klomp
(0598) 69 34 24
​De toename van uit- en afspoeling door klimaatverandering geldt ook voor de Hunze. Hier onderzoeken we specifiek de uit- en afspoeling van fosfaat en stikstof. Ook hier doen we dit met een bodemsysteem- en watersysteemonderzoek zoals hierboven beschreven.

Partners

Topsoil is een interreg subsidie project dat wij vanuit Nederland samen met provincie Drenthe en waterschap Noorderzijlvest uitvoeren: 'Topsoil and Water, the climate challenge in the near sub-surface'. 

 

De brand die vanmiddag woedde op de dijk bij het Hondshalstermeer heeft de dijk niet beschadigd.… https://t.co/A47VTQLCyN

Volg ons op

Topsoil