Afwateringskanaal Steendam - Tjuchem

We werken aan de voorbereidingen voor kadeverbetering van de kade langs het Afwateringskanaal Steendam - Tjuchem. We gaan de kade verbeteren in combinatie met de aanleg van natuurvriendelijke oevers.

Waarom gaan we hier aan de slag

De hoogte en stabiliteit van de kade voldoet niet voor de toekomst. Het moet worden aangepast voor de komende 30 jaar. Momenteel onderzoeken we wat dit voor de huidige kade bekent en wat er precies moet worden aangepast. Daarvoor zijn op verschillende percelen langs de kade boringen gedaan.   

Tijdelijke maatregelen

Omdat de voorbereidingen langer duren dan in eerste instantie gedacht treffen we na de zomer (2019) voorlopige maatregelen ter voorbereiding op de definitieve aanpak van de kade. Hiermee waarborgen we de veiligheid. 
Daar waar de kade het meest kritisch is, tussen Steendam en het viaduct van de N33 maken we de sloot achter de kade dicht. We dempen de sloot met drainzand en er wordt een dikke drain in de oude sloot geplaatst om de afwatering te borgen. De werkzaamheden worden in nauw overleg met de aanliggende bewoners uitgevoerd en zullen vanaf eind augustus, inclusief de voorbereidende werkzaamheden, ongeveer 4 á 5 weken in beslag nemen.

Wat gaan we doen

In dit project voeren we meerdere werkzaamheden uit. De kade moet worden versterkt en daarnaast moeten we natuurvriendelijke oevers aanleggen. Voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers zijn mogelijkheden ter hoogte van de ijsbaan van Tjuchem. Hierover zijn voorbereidende gesprekken met vertegenwoordigers van de IJsclub Tjuchem, de vereniging School en Dorpsbelangen en andere betrokkenen zoals Werkgroep ’t Kooilaand. 
Met omwonenden en aanliggende eigenaren kijken we naar een alternatieve ontsluiting. Uitgangspunt is dat de percelen bereikbaar moeten blijven en dat de fietsverbinding tussen Steendam en Tjuchem gehandhaafd blijft. We werken hierin nauw samen met de gemeente. Zij zijn verantwoordelijk voor de infrastuctuur. 

Uitvoering en planning

Momenteel zitten we in de planfase. Naast een schets van de kade, is de ontsluiting van de aanliggende percelen van belang. Samen met de aanwonenden is daarvoor nu een voorkeursvariant gekozen. 

3e en 4e kwartaal 2019

  • Uitwerken ontwerp kade.
  • Uitwerken van voorkeursvariant en beoordelen op haalbaarheid.
  • Voorbereiden bestemmingsplanwijziging en projectplan Waterwet.

2e kwartaal 2020

  • Inloopbijeenkomst voor omwonenden Steendam en Tjuchem.
  • Ter inzagelegging bestemmingsplan door gemeente en projectplan Waterwet door waterschap.

Pas als het plan definitief is, kan het werk worden aanbesteed. De uiteindelijke uitvoering is gepland voor 2020/2021.

Meer informatie over het werk

Wilt u meer weten over dit werk? Dan kunt u contact opnemen met Harriët Bosman, telefoonnummer (0598) 69 32 26.
 

Volg ons op

Afwateringskanaal Steendam - Tjuchem