Afwateringskanaal Steendam - Tjuchem

We werken aan de voorbereidingen voor kadeverbetering van de kade langs het Afwateringskanaal Steendam - Tjuchem. We gaan de kade verbeteren in combinatie met de aanleg van natuurvriendelijke oevers.

Waarom gaan we hier aan de slag

De hoogte en stabiliteit van de kade voldoet niet voor de toekomst. Het moet worden aangepast voor de komende 30 jaar. Momenteel onderzoeken we wat dit voor de huidige kade bekent en wat er precies moet worden aangepast. Daarvoor zijn op verschillende percelen langs de kade onderzoeken gedaan.   

Tijdelijke maatregelen

Omdat de voorbereidingen langer duren dan in eerste instantie gedacht hebben we voorlopige maatregelen getroffen ter voorbereiding op de definitieve aanpak van de kade. Hiermee waarborgen we de veiligheid. 
Daar waar de kade het meest kritisch is, tussen Steendam en het viaduct van de N33 is de sloot achter de kade gedicht. Er is een dikke drain in de oude sloot geplaatst om de afwatering te borgen. Deze werkzaamheden zijn in nauw overleg met de aanliggende bewoners uitgevoerd en in oktober 2019 afgerond.

Wat gaan we doen

In dit project voeren we meerdere werkzaamheden uit. De kade moet worden versterkt en daarnaast moeten we natuurvriendelijke oevers aanleggen. Voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers zijn mogelijkheden ter hoogte van de ijsbaan van Tjuchem. Hierover zijn voorbereidende gesprekken met vertegenwoordigers van de IJsclub Tjuchem, de vereniging School en Dorpsbelangen en andere betrokkenen zoals Werkgroep ’t Kooilaand. 
Met omwonenden en aanliggende eigenaren kijken we naar een alternatieve ontsluiting. Uitgangspunt is dat de percelen bereikbaar moeten blijven en dat de fietsverbinding tussen Steendam en Tjuchem gehandhaafd blijft. We werken hierin nauw samen met de gemeente. Zij zijn verantwoordelijk voor de infrastructuur. 

Uitvoering en planning

We zitten in de planfase. Naast een schets van de kade, is de ontsluiting van de aanliggende percelen van belang. Samen met de aanwonenden is daarvoor  een voorkeursvariant gekozen. Dit wordt uitgewerkt en verder afgestemd met de direct aanliggende eigenaren. Zodra er meer duidelijk is, organiseren we een inloopbijeenkomst voor belangstellenden.

De start van de uitvoering is gepland voor eind 2020/2021.

Meer informatie over het werk

Wilt u meer weten over dit werk? Dan kunt u contact opnemen met Harriët Bosman, telefoonnummer (0598) 69 32 26.
 

Volg ons op

Afwateringskanaal Steendam - Tjuchem