Print pagina

Afwateringskanaal Fiemel

Binnenkort starten we met de werkzaamheden aan het Afwateringskanaal Fiemel: baggeren, herstellen kades en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers.

​We gaan er aan de slag, omdat het kanaal momenteel niet voldoet aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) norm voor macrofauna, waterplanten, algen en vissen. Daarnaast stuwt het water teveel op bij afvoer omdat er veel slib in het kanaal ligt. En de taluds zijn deels in slechte staat. Er liggen dus in en langs het afwateringskanaal meerdere opgaven. Door deze werkzaamheden gezamelijk op te pakken worden duurzaamheidsvoordelen behaald.

Duurzaam Grond- Weg- en Waterbouw

Dit project wordt als pilot uitgevoerd in het landelijk programma Duurzaam Grond- Weg- en Waterbouw (D-GWW). Hier hebben de aannemers bij de aanbesteding rekening mee moeten houden.

Uitvoering en planning

Uit de aanbesteding kwam Oosterhof Holman als meest geschikte partij uit de bus. Zij voeren het werk voor ons uit. In eerste instantie gingen we ervanuit dat het werk in december 2017 afgerond zou zijn. Het risico van aanwezige explosieven heeft echter een behoorlijke vertraging opgeleverd. Volgens de nieuwe planning zal het werk omstreeks december 2018 klaar zijn.

Meer informatie over het werk

Voor meer informatie is het projectteam van Oosterhof Holman bereikbaar via 06 - 15 61 60 49. Informatie over de aannemer vindt u op www.oosterhof-homan.nl. Wilt u een nieuwsbrief over dit werk ontvangen, dan kunt u uw adresgegevens doorgeven via i.ackermann@hunzeenaas.nl onder vermelding van nieuwsbrief Afwateringskanaal Fiemel.  

Met een dankbaar applaus voor alle betrokkenen die aan het proces van de #waterschapsverkiezingen hebben bijgedrage… https://t.co/e0sgB4nds8

Volg ons op

Afwateringskanaal Fiemel