Print pagina

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, kortweg DAW, is een initiatief van LTO Nederland. Het doel is een bijdrage te leveren aan de wateropgaven in agrarische gebieden en het realiseren van een economisch sterke en duurzame land- en tuinbouw.

​Bij wateropgaven kan gedacht worden aan:

 • Verontreiniging van het water met te veel meststoffen of gewasbeschermingsmiddelen
 • Verzilting
 • Duurzaam bodembeheer en kringlopen
 • Te veel of te weinig water
Een intensieve samenwerking tussen het agrarische bedrijfsleven, de waterschappen, provincies en drinkwaterbedrijven is nodig om de knelpunten op het gebied van water op te lossen.

Samenwerking Provincies

Waterschap Hunze en Aa’s werkt binnen het DAW nauw samen met de Provincies Drenthe en Groningen.
De start van de samenwerking was het ondertekenen van een DAW-bestuursovereenkomst per provincie. Hierin staat onder andere hoe de partijen de kosten verdelen voor subsidieregelingen.

Subsidies voor projecten

Vanuit het DAW worden namelijk subsidieregelingen voor projecten beschikbaar gesteld. Met de provincies bepalen we waar we de subsidie specifiek op willen richten. Dit wordt opgenomen in openstellingsbesluiten waarmee per stroomgebied een themasubsidie beschikbaar wordt gesteld. Voor ons gebied zijn de overschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen het belangrijkste aandachtspunt tot nu toe voor het opstarten van DAW-projecten. Als aandachtsgebieden hebben we de Drentsche Aa, Westerwolde en de Veenkoloniën en de glastuinbouwgebieden benoemd.
 
Vervolgens wordt de subsidie door de provincie opengesteld. Als de openstellingstermijn is afgelopen beoordelen het waterschap en de provincie alle ingediende aanvragen. De aanvragers die aan de eisen voldoen krijgen groen licht en kunnen aan de slag.
 
Zo werkt het waterschap Hunze en Aa’s samen met de provincies en de agrarische sector aan duurzaam waterbeheer.

Projecten

Onder andere onderstaande projecten zijn opgestart met DAW-subsidies.

DAW-projecten Groningen

 • Meer kennis minder middelen, effectieve inzet akkerranden
 • Glastuinbouw
 • Erfemissie Veenkoloniën en Westerwolde
 • Akkerranden

DAW-projecten Drenthe

 • Meer kennis minder middelen, effectieve inzet akkerranden
 • Glastuinbouw
 • Akkerranden als Blauwe dienst
 • Akkerranden als Blauwe dienst uitbreiding
 • Erfemissie Drentsche Aa
 • Erfemissie Veenkoloniën en Hunze
 • Duurzame bollenteelt
 • Effectieve inzet bufferzones

Meer info

Heeft u vragen over de DAW-projecten? Dan kunt u contact opnemen met Marian van Dongen via 0598 69 3276.
Wilt u meer weten over het proces of subsidieregelingen? Dan kunt u contact opnemen met Karel van der Vegt via 0598 69 3404.
Wilt u meer weten over DAW? Kijk dan op de DAW-website.

Volg ons op

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)