Keur

De keur is een verordening waarin aangegeven staat welke activiteiten bij of in water mogen. Of wat verplicht is. De regels zijn zo opgesteld dat het waterschap haar taken goed kan uitvoeren. Zoals waterbeheersing (grond- en oppervlaktewater), bescherming van sloten, kanalen, stuwen en gemalen. Als u een activiteit wilt uitvoeren bij een hoofdwatergang, dan moet u bij het waterschap een watervergunning op basis van de Keur aanvragen. De volledige Keur kunt u in de rechterbalk downloaden.
 

Algemene regels Keur

Het waterschap Hunze en Aa’s vervangt zoveel mogelijk de watervergunningen Keur door algemene regels. Als degene, die een bepaald werk of activiteit wil uitvoeren, zich houdt aan die algemene regels dan heeft hij geen watervergunning nodig. Soms moet nog wel een melding worden gedaan, zodat het waterschap zo nodig op de hoogte blijft van wat waar wordt gedaan. Daarvoor kunnen de meldingsformulieren worden gebruikt.
 
Per 1 september 2014 gelden, in plaats van de vergunningplicht,  Algemene regels voor:
 • steigers (wel melden)
 • vlonders in een schouwsloot
 • beschoeiing of een damwand in een schouwsloot
 • drainage
 • beregening uit oppervlaktewater en bijbehorende onttrekkingsvoorziening (wel melden; zie toelichting Algemene regel 5)
 • lozen vanaf verhard oppervlak en bijbehorende voorziening (wel melden)
 • kabels of leidingen in of nabij watergangen zonder waterkering (wel melden)
 • dammen met duikers (wel melden)
 • dempen van een schouwsloot en van bermsloten e.d. (wel melden)
 • overhangende beplanting en verharding langs watergangen
 • grondwateronttrekking (wel melden) 
 
​​​​​

Volg ons op

Keur