Baggerwerk Buiten Nieuwediep

Als er teveel slib op de bodem van kanalen en sloten ligt en er daardoor niet voldoende water door kan stromen, gaan we baggeren.

Status: afgerond

Het Buiten Nieuwediep moet worden gebaggerd. De afgelopen jaren is het langzaam dichtgeslibd, waardoor we opstuwing in het kanaal ervaren. In tijden van hevige regenval wordt de afvoer van water belemmerd, omdat het kanaal niet diep genoeg is. Ook vanuit de omgeving krijgen we berichten dat er teveel waterplanten in het kanaal groeien. Om dit te verbeteren laten we Oosterhof Holman het Buiten Nieuwediep baggeren.

Werkzaamheden

De baggerspecie vanaf gemaal Roode Til tot aan ’t Waar wordt op de aanliggende percelen verwerkt. De baggerspecie ten zuiden van gemaal Roode Til en ter hoogte van ’t Waar wordt afgevoerd in verband met de aanwezigheid van riooloverstorten daar.
Het totale baggerwerk is voor het eind van het jaar afgerond. Via het kaartje Baggerwerk Buiten Nieuwediep ziet u om welk traject het gaat.

Mogelijke hinder

Omdat we de baggerspecie langs de Scheemderweg direct afvoeren, geldt er tijdens de werkzaamheden een snelheidslimiet van 30 km per uur langs de Scheemderweg in verband met invoegend werkverkeer.

Vragen?

Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Marjan de Boer van Oosterhof Holman via 06 – 21 45 31 38 of mdeboer@ohpen-ingenieurs.nl.

Heeft u algemene vragen over baggerwerk, dan kunt u contact opnemen met Thimo Bonder van waterschap Hunze en Aa’s via 0598 69 3476 of t.bonder@hunzeenaas.nl.

Een kraan die baggerwerkzaamheden uitvoert
Baggerwerkzaamheden