Kadeverbetering Steendam - Tjuchem

We verbeteren de kade langs het Afwateringskanaal Steendam - Tjuchem. Dit doen we in combinatie met de aanleg van natuurvriendelijke oevers.

Planning: 2 januari 2017 tot eind 2021
Status: In voorbereiding

Omdat de kade langs dit kanaal niet voldoet voor de toekomst, passen we het aan. Al langere tijd doen we onderzoek en voeren we gesprekken met aanwonenden en andere naast betrokkenen. Hieruit is een plan gekomen waarbij de kade voor de komende 30 jaar weer veilig is.   

Fietspad

De weg en het fietspad op de kade worden verplaatst. Uitgangspunt is dat de percelen bereikbaar blijven en dat de fietsverbinding tussen Steendam en Tjuchem blijft bestaan. We werken hierin nauw samen met de gemeente. Zij zijn verantwoordelijk voor de infrastructuur. 

Meerdere werkzaamheden

Het versterken van de kade combineren we graag met het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Er zijn mogelijkheden ter hoogte van de ijsbaan van Tjuchem. Hierover is gesproken met vertegenwoordigers van de IJsclub Tjuchem, de vereniging School en Dorpsbelangen en andere betrokkenen zoals Werkgroep ’t Kooilaand. Er ligt een plan, maar er is nog geen geld voor de uitvoering. We zijn in gesprek met de projectorganisatie N33 Midden of hun ambitie ten aanzien van duurzaamheid een kans is om financieel bij te dragen.

Plangebied en tekeningen

Het plan is in een aantal documenten gevat:

Het verdere proces

Wilt u meer zien? Het volledige projectplan waterwet (van het waterschap) voor dit project ligt vanaf 18 augustus gedurende 6 weken (t/m 28 september) officieel ter inzage. Dit is ook de termijn waarop u een zienswijze kunt indienen bij het bestuur van waterschap Hunze en Aa’s. Het ontwerp bestemmingsplan (van de gemeente) ligt vanaf 10 september 6 weken ter inzage. In deze periode kunt u een zienswijze richten aan de raad van de gemeente Midden-Groningen. Informatie daarover ziet u vanaf 10 september op www.midden-groningen.nl. Pas daarna kunnen het projectplan Waterwet en de bestemmingsplanwijziging, al dan niet aangepast, worden vastgesteld en kunnen we over gaan tot uitvoering (in 2021).