Print pagina

​Topsoil: Resultaten gebiedsbijeenkomst Drentsche Aa en Hunze

Topsoil 430.jpg
Begin maart hielden we een gebiedsbijeenkomst in de Drentsche Aa en Hunze. Er is een uitgebreide analyse gemaakt van deze stroomgebieden. We toetsten de resultaten aan de ervaringen van agrariërs in de praktijk. Dit alles vanuit het project Topsoil​

Klopt het met de praktijk?

Hunze en Aa’s kijkt in Topsoil o.a. samen met de landbouw naar het effect van hevige regens op uit- en afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen in de Drentsche Aa en Hunze. Samen met de sector komen we tot oplossingen.  

Zo is er een uitgebreide analyse gemaakt van de stroomgebieden van de Drentsche Aa en de Hunze. Aan de hand van beschikbare informatie en metingen maakten computermodellen een berekening voor:
  • ​de waterstroming in bodem en oppervlaktewater 
  • de uit- en afspoeling van het perceel
  • de plekken in het gebied waar hier de meeste kans op is
​Deze berekeningen zijn inzichtelijk gemaakt in verschillende kaarten. 
Op de bijeenkomst hebben we deze resultaten getoetst met de ervaringen in de praktijk. We wilden graag weten of het model ook overeenkomt met de kennis en ervaring van degene die het land bewerken. Het computermodel berekent bijvoorbeeld voor bepaalde type percelen dat deze gevoelig zijn voor oppervlakkige afstroming. Maar klopt dat ook met de praktijk?

Uitkomsten gebiedsbijeenkomst

Tijdens de bijeenkomsten gaven de aanwezige agrariërs aan dat ze de laatste jaren veel doen om uit- en afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen. De meeste agrariërs herkenden de plekken op de kaarten waarop het risico op uit- en afspoeling werd weergegeven. Het zijn vooral de plekken die nat zijn of plasvorming geven. Tijdens de drie sessies was de input van de agrariërs zeer waardevol om het model verder te verfijnen. 

Welke maatregelen zijn haalbaar?

Vele maatregelen zijn denkbaar om uit- en afspoeling van percelen te beperken. Het kiezen van een maatregel is zo eenvoudig nog niet. Een maatregel met een lagere effectiviteit die wordt toegepast levert meer op dan een maatregel met een hoge effectiviteit die niemand gaat toepassen. Graag bepalen we met de agrariërs welke maatregelen haalbaar zijn en welke niet.  

Na afloop van de bijeenkomst was de conclusie dat de boeren niet zitten te wachten op generieke maatregelen voor het gebied. Met maatwerk per bedrijf en perceel moet de normoverschrijding van GBM teruggedrongen kunnen worden. 

Mogelijke (deelname aan) vervolgprojecten  

In het Drentsche Aa gebied starten we in het najaar van 2019 met het project ‘Perceelsemissie van Gewasbeschermingsmiddelen’. De uitkomsten van de gebiedsbijeenkomsten gebruiken we om invulling te geven aan het project. 

Voor zowel het Drentsche Aa- als het Hunzegebied start in 2019 het project van LTO Noord “Van bodemkennis naar Bodemkunde”. In dit project worden bodemavonden, bodemcursussen en een bodembeleefdag georganiseerd. Het doel is om meer bewustwording onder een grote groep agrariërs te creëren voor het belang van een goede bodemkwaliteit. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het afgesloten project of de vervolgprojecten? Dan kunt u contact opnemen met Marian van Dongen via 0598 69 3276. 
Meer informatie over Topsoil vindt u ook hier

Logo Topsoil 430.jpg


In dit Topsoilproject werken we samen met adviesbureaus RPS, Acacia Water en Delphy.​
​​

Volg ons op

​Topsoil: Resultaten gebiedsbijeenkomst Drentsche Aa en Hunze