Print pagina

​Bloeiende akkerranden voor schoner water

Akkerranden 430.jpg
Bloeiende akkerranden langs percelen zijn niet alleen mooi, maar kunnen ook de waterkwaliteit verbeteren. Zo verminderen ze het gebruik en de emissie van gewasbeschermingsmiddelen op landbouwpercelen. Meer kennisdeling over bestrijding en bewust middelengebruik is nodig. Dat gebeurt in het DAW-Project ‘Meer kennis minder middelen’ ​dat nu in de provincie Drenthe wordt uitgerold.

Telen akkerranden vraagt om expertise

Het telen van akkerranden vraagt, net als de suikerbietenteelt of aardappelteelt, de nodige expertise van een agrariër. 

We stellen kennis over o.a. geleide bestrijding van onkruid in akkerranden beter beschikbaar. Dit gebeurt door intensieve coaching, studiegroepen en het opstellen en verspreiden van factsheets. Ook ontwikkelen we Best Management Practices voor de teelt en het beheer van akkerranden.

Meer informatie 

Voor meer informatie over het project kunt u contact opnemen met onderstaande personen. 

Rick Reijerse
Agrarische Natuur Drenthe (AND) 
0592 201337
r.reijerse@andrenthe.nl 

Marian van Dongen
Waterschap Hunze en Aa’s
0598 693276
m.van.dongen@hunzeenaas.nl 

Wat is DAW ook alweer? 

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, kortweg DAW, is een initiatief van LTO Nederland. Het doel is een bijdrage te leveren aan de wateropgaven in agrarische gebieden t.a.v. waterkwaliteit en waterkwantiteit. Daarnaast is het doel het realiseren van een economisch sterke en duurzame land- en tuinbouw. 
 
Een intensieve samenwerking tussen het agrarische bedrijfsleven, de waterschappen, provincies en drinkwaterbedrijven is nodig om de knelpunten op het gebied van water op te lossen. 

Waterschap Hunze en Aa’s werkt binnen het DAW nauw samen met LTO, de Agrarische Natuurverenigingen en de Provincies Drenthe en Groningen. 

Volg ons op

​Bloeiende akkerranden voor schoner water