Print pagina

Nieuwe grasmengsel ingezaaid op Zeedijk

POV_Waddenzeedijken_430.jpg

Eind mei zijn er op vier plekken op de Waddenzeedijk in Groningen en Friesland proefvakken gefreesd en ingezaaid met nieuwe grasmengsels. Dit is voor het onderzoek naar de grasbekleding op de zeedijk.
 
De vraag is of nieuwe grasmengsels, met name door een betere beworteling, de dijk erosiebestendiger maken. Daarnaast proberen we met een nieuwe grasmat de biodiversiteit te verbeteren. We voeren dit onderzoek uit, onder de vlag van de Projectoverstijgende Verkenning Waddenzeedijken (POV-W).

Erosiebestendiger en ecologisch waardevoller

De Waddenzeedijk is op verschillende plekken afgetoetst vanwege een te slechte grasmat. Met het onderzoek gras- en kleibekleding krijgen we meer inzicht in en kennis van de huidige situatie en de sterkte van de grasmat op de Waddenzeedijk. Daarnaast zijn nieuwe grasmengsels ontwikkelt. De verwachting is dat door het toevoegen van meer kruiden aan het grasmengsel de bekleding ecologisch waardevoller en erosiebestendiger zal zijn.

Proeven en metingen

Eerder al zijn grootschalige golfoploopproeven uitgevoerd. Met deze proeven is de erosiebestendigheid van de huidige grasbekleding bepaald. De resultaten hiervan worden gebruikt als nulmeting. Deze worden over 5 jaar vergeleken met de erosiebestendigheid van de nieuwe grasmengsels in de proefvakken. Daarom voeren we over vijf jaar opnieuw golfoploop uit. Hierdoor weten we of de nieuwe grasmengsels inderdaad sterker zijn dan de huidige mengsels.

Nieuwe rekenregels

Vooralsnog wordt er bijna altijd gebruik gemaakt van standaard grasmengsel. Deze zijn soortarm en bedoeld voor beweiding en hooilandbeheer. Het onderzoek naar gras- en kleibekleding van de POV-W levert meer inzichten op. Deze moeten leiden tot het opstellen van nieuwe of aangescherpte landelijke rekenregels.
 
De waterschappen Hunze en Aa’s, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân voeren de POV-Waddenzeedijken uit onder de paraplu van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. In dit programma werken Rijk en waterschappen samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen, nu en in de toekomst.

Volg ons op

Nieuwe grasmengsel ingezaaid op Zeedijk