Droogte

Tot en met het laatste weekend van juli slaagden de peilbeheerders van Hunze en Aa's erin om de watervoorziening nog op niveau te houden, maar vanaf dinsdag 30 juli was het waterschap genoodzaakt om beregeningsverboden in te voeren. Vooral het Drentse Aa-gebied is zorgelijk; met name omdat er geen of nauwelijks wateraanvoer is en de grondwaterstand extreem laag is. Alle gemalen van Hunze en Aa’s, soms met extra pompen, voeren maximaal water aan; ruim 24 duizend liter per seconde. Dit komt vanuit het IJsselmeer.

Overleg

Op sommige plekken is er sprake van bijvoorbeeld blauwalg of diersterfte, maar dit is in vergelijking met andere jaren beperkt. Het waterschap roept nadrukkelijk op om niet overdag te beregenen en vooral in overleg te gaan met de buren om niet tegelijk het water te onttrekken.

Beregening

In het Drentse Aa-gebied mag niet met oppervlaktewater worden beregend. Beregening uit grondwater vindt wel plaats. Voor een maximaal effect van de beregening is besloten om beregenen uit grondwater alleen toe te staan op alle gewassen tussen 19:00 uur en 07:00 uur. Dit vanwege de uitzonderlijk lage grondwaterstanden in het gebied, De handhavers van het waterschap zien erop toe dat dit niet overdag gebeurt.

Verdamping

Ook voor het stroomgebied Duurswold en Veenmarken zijn beregeningsverboden. In dit geval voor overdag uit oppervlaktewater. Door de combinatie van hoge temperaturen (snelle verdamping), extreem lage grondwaterstanden en veel beregenen in de landbouw is het niet meer mogelijk om voldoende water (op alle plekken) in de stroomgebieden te krijgen. Ook hier mag (uit oppervlaktewater) alleen beregend worden tussen 19.00 uur en 07.00 uur.
​​​

Volg ons op

Droogte