Stimuleringsbudget Emissie- beperking Glastuinbouw voortgezet

Waterschappen maken flink werk van het verminderen van de emissies binnen de glastuinbouw. Het doel is te komen tot een (nagenoeg) nullozing van mineralen (stikstof en fosfaat) en gewasbeschermingsmiddelen vanuit de glastuinbouw naar grondwater, oppervlaktewater en riolering. Partijen kunnen hiervoor een financiële bijdrage krijgen vanuit het Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw. Dit is een gezamenlijk fonds van de waterschappen. Vanwege het succes van het fonds, hebben de schappen besloten het fonds tot en met 2019 voort te zetten.

Grote stappen

Het fonds bestaat sinds 2012. Tot nu toe zijn al diverse projecten financieel ondersteund. Bij de selectie van projecten ligt de focus op het toepassen van beschikbare kennis en maatregelen door de ondernemer op zijn bedrijf. Een onderwerp dat extra gestimuleerd wordt vanuit het fonds is ‘Bewustwording van eigen handelen’. Ook blijft er ruimte voor andere projecten die kennis opleveren over emissiebeperking vanuit de glastuinbouw. Ondernemers worden gestimuleerd om projecten in groepsverband op te pakken.

Voor wie door wie?

Er is € 137.000 per jaar beschikbaar. De Stichting toegepast onderzoek waterbeheer (STOWA) beheert het fonds. De beoordelingscommissie van het Stimuleringsbudget Emissiebeperking Glastuinbouw beoordeelt of projecten in aanmerking komen voor een financiële bijdrage en hoe hoog die is. Dit gebeurt drie keer per jaar. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de waterschappen.

Meedoen

De beoordelingscommissie ontvangt graag projectvoorstellen die bijdragen aan het verbeteren van de waterkwaliteit in glastuinbouwgebieden. De eerstvolgende beoordelingsronde vindt plaats op 10 december 2015. Het is nu al mogelijk hier projecten voor in te dienen. De beoordelingscriteria en de wijze waarop projecten ingediend kunnen worden zijn te vinden op website van de STOWA via de link: http://www.stowa.nl/projecten/Stimuleringsbudget_Emissiebeperking_Glastuinbouw. Hier staat ook meer informatie over het fonds. Vragen over het fonds en deelname kunnen gesteld worden via glaskas@stowa.nl
 

Volg ons op

Stimuleringsbudget Emissie- beperking Glastuinbouw voortgezet